Aktualizace - Novinky

Smaragdová doska 12 : Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

 

Počúvaj, ó človeče, slová mojej múdrosti, počúvaj hlas Thótha, Atlanťana. Zvíťazil som nad Zákonom časopriestoru. Poznanie som získal o budúcnosti času. Viem, že človek vo svojom pohybe časopriestorom vždy bude v Jednote so Všetkým.

Vedz, ó človeče, že všetko z budúcnosti je otvorenou knihou tomu, kto vie čítať. Všetky následky prinesú ďalej ich príčiny,ako všetky následky vyrástli z prvotnej príčiny. Vedz, že budúcnosť nie je fixná alebo stabilná,ale mení sa ako príčina prináša ďalej následok.Pozri na príčinu, ktorú prinesieš do bytia a určite uvidíš, že všetko je následok.

Tak, ó človeče, buď si istý, následky, ktoré prinášaš ďalej, sú vždy príčiny dokonalejších následkov. Vedz, že budúcnosť nikdy nie je fixná, ale nasleduje ľudskú slobodnú vôľu ako jej pohyby v časopriestore smerom k cieľu, kde začína nový čas. Človek môže čítať budúcnosť jedine prostredníctvom príčin, ktoré prinášajú následky. Hľadaj vo vnútri príčinnosti a istotne nájdeš následky.

Počúvaj, ó človeče, kým hovorím o budúcnosti, hovorím o následku, ktorý nasleduje príčinu. Vedz, že človek na svojej ceste zverenca svetla vždy hľadá únik z tmy, ktoráho obklopuje, ako tiene, ktoré obklopujú hviezdy na oblohe a ako hviezdy na nebesiach,on tiež, žiariť bude z tieňov tmy.

Vždy jeho osud mal by ho viesť vpred, kým nebude Jednotou so Svetlom. Áno, hoci jeho cesta leží medzi tieňmi, vždy pred ním planie Veľké Svetlo. Hoci tá cesta bude temnou, predsa on porazí tiene, ktoré prúdia vôkol neho ako tma.

Ďaleko v budúcnosti, vidím človeka ako Svetlom zrodeného, slobodného od temnoty, ktorá sputnáva Dušu, žijúceho v Svetle bez hraníc temnoty zakrývajúcej Svetlo, ktoré je Svetlom ich Duše. Vedz, ó človeče, že predtým, ako to dosiahneš, veľa temných tieňov padne na tvoje Svetlo snažiac sa udusiť tieňmi temnoty Svetlo Duše, ktorá sa snaží byť slobodná.

Veľký je zápas medzi Svetlom a temnotou, veky starý a predsa vždy nový. Predsa, vedz, že v čase, ďaleko v budúcnosti, Všetko bude Svetlom a temnota padne.

Počúvaj, ó človeče, moje slová múdrosti. Priprav sa a nespútaj svoje Svetlo. Človek povstáva a človek padá, tak ako vždy nové vlny vedomia plynú z veľkej hlbiny pod nami k Slnku ich cieľa.

Vy, deti moje, vyrástli ste zo stavu, čo bol iba trochu nad zvieraťom, až doteraz zo všetkých ľudí vy ste najväčší. Ešte pred vami boli iní väčší ako vy. Teraz vám hovorím, tak ako iní pred vami padli, tak tiež prídete ku koncu. A nad krajinou, ktorú obývate teraz, barbari budú prebývať a obrátia sa k Svetlu. Zabudnutá bude staroveká múdrosť, predsa len vždy bude žiť, hoci ukrytá pred ľuďmi.

Áno, v krajine, ktorú voláte Khém, rasy budú povstávať a rasy budú upadať.Zabudnutí budete vy z detí ľudí. Predsa vy sa pohnete, presuniete k hviezdnemu priestoru nad týmto, zanechávajúc za sebou miesto, kde ste prebývali.

Duša človeka sa vždy pohybuje vpred, spútaná nebude žiadnou hviezdou. Ale vždypohybujúc sa k veľkému cieľu pred nim, kde sa rozpustí vo Svetle Všetkého. Vedz, že vždypôjdete ďalej, pohnutí Zákonom príčiny a následku, kým sa obaja nestanú Jedným.

Áno, človeče, potom, keď odídeš, iní postúpia na miesta, kde si žil. Poznanie a múdrosť bude všetka zabudnutá, a iba pamiatka Bohov prežije. Ako som ja pre vás Boh svojim poznaním, tak vy tiež budete Bohmi budúcnosti, kvôli vášmu poznaniu, ktoré bude ďaleko nad ich. Ešte vedzte, že počas všetkých vekov, človek bude mať prístup k Zákonu,keď bude chcieť.

Veky, ktoré prídu, uvidia obnovu múdrosti, pre tých, ktorí zdedia vaše miestona tejto hviezde. Oni budú, striedavo, prichádzať k múdrosti a učiť sa vypudiť temnotuSvetlom. Predsa sa musia veľmi snažiť behom vekov priniesť sebe slobodu Svetla. Potom príde k ľuďom veľká vojna, čo zachveje Zemou a zatrasie jej kurzom. Áno, potom Temní Bratia začnú vojnu medzi Svetlom a tmou.

Keď človek znovu dobyje oceán a poletí vo vzduchu na krídlach ako vtáci; keď sa naučí využiť blesk, potom začne čas vojny. Veľká bude bitka dvoch armád, veľká vojna temnoty a Svetla. Národ povstane proti národu použijúc temné sily k roztriešteniu Zeme. Zbrane armády zničia pozemšťana, pokiaľ polovica rás nezmizne. Potom prídu vpred Synovia Rána a dajú svoje nariadenie deťom ľudí, hovoriac: „Ó ľudia, prestaňte so svojim snažením brata proti bratovi. Iba tak prídete ku Svetlu. Prestaň so svojou nedôverou, ó brat môj, a nasleduj cestu a vedz, že máš pravdu.“

Potom ľudia prestanú so svojou snahou brata proti bratovi a otca proti synovi. Potom bude prastarý príbytok môjho ľudu vyzdvihnutý z miesta pod vlnami temného oceánu. Potom sa Vek Svetla rozvinie so všetkými ľuďmi hľadajúcimi Svetlo cieľa. Potom budú Bratia Svetla vládnuť ľuďom. Vypudená bude temnota tmy.

Áno, deti ľudí sa budú vyvíjať ďalej, a stúpať k veľkolepému cieľu. Stanú sa Deťmi II Svetla. Ich Duše budú vždy Plameňom z plameňa. Poznanie a múdrosť sa stane ľudstvu vlastná vo veľkolepom veku, pretože ono sa priblíži k večnému plameňu, Zdroju všetkej múdrosti, miestu začiatku, ktoré je už v Jednote s koncom všetkých vecí. Áno, v čase,ktorý ešte nie je zrodený, všetko bude Jednota a Jednota bude Všetkým. Človek, dokonalý plameň tohto Vesmíru, bude napredovať k miestu vo hviezdach. Áno, pôjde dokonca preč z tohto časopriestoru do iného za hviezdami.

Dlho ste ma počúvali, ó deti moje, dlho ste počúvali múdrosť Thótha. Teraz odchádzam od vás do temnoty. Teraz idem do Siení Amenti, prebývať tam v budúcnosti, kedy Svetlo opäť príde k ľuďom. Avšak vedzte, môj Duch stále bude s vami, vedúc vaše kroky po ceste Svetla.

Chráňte tajomstvá, ktoré vám zanechávam, a určite môj duch vás bude ochraňovať počas života. Nespúšťajte oči z cesty múdrosti. Navždy držte Svetlo ako svoj cieľ. Nepútajte svoju dušu v otroctve temnoty; voľné nechajte jej krídla v lete ku hviezdam.Teraz odchádzam prebývať do Amenti. Buďte mojimi deťmi v tomto a v ďalšom živote. Príde čas, keď vy tiež budete nesmrteľní, žijúc vek za vekom, Svetlo medzi ľuďmi.

Chráňte vchod do Siení Amenti. Chráňte tajomstvá, ktoré som tam ukryl. Nedovoľte, aby múdrosť bola odovzdaná barbarom. Budeš ju držať v tajnosti pre tých, ktorí hľadajú Svetlo. Teraz odchádzam. Prijmite moju milosť. Vyberte sa mojou cestoua nasledujte Svetlo.

Nech splynie vaša Duša vo Veľkolepej Esencii. Jednotou, Veľkým Svetlom, nechajte byť vedomie. Vedz, ó človeče, že všetko z budúcnosti je otvorenou knihou tomu, kto vie čítať. Všetky následky prinesú ďalej ich príčiny, ako všetky následky vyrástli z prvotnej príčiny. Vedz, že budúcnosť nie je fixná alebo stabilná, ale mení sa ako príčina prináša ďalej následok. Pozri na príčinu, ktorú prinesieš do bytia a určite uvidíš, že všetko je následok.

Tak, ó človeče, buď si istý, následky, ktoré prinášaš ďalej, sú vždy príčiny dokonalejších následkov. Vedz, že budúcnosť nikdy nie je fixná, ale nasleduje ľudskú slobodnú vôľu ako jej pohyby v časopriestore smerom k cieľu, kde začína nový čas. Človek môže čítať budúcnosť jedine prostredníctvom príčin, ktoré prinášajú následky. Hľadaj vo vnútri príčinnosti a istotne nájdeš následky.

Počúvaj, ó človeče, kým hovorím o budúcnosti, hovorím o následku, ktorý nasleduje príčinu. Vedz, že človek na svojej ceste zverenca svetla vždy hľadá únik z tmy, ktorá ho obklopuje, ako tiene, ktoré obklopujú hviezdy na oblohe a ako hviezdy na nebesiach, on tiež, žiariť bude z tieňov tmy.

Vždy jeho osud mal by ho viesť vpred, kým nebude Jednotou so Svetlom. Áno, hoci jeho cesta leží medzi tieňmi, vždy pred ním planie Veľké Svetlo. Hoci tá cesta bude temnou, predsa on porazí tiene, ktoré prúdia vôkol neho ako tma.

Ďaleko v budúcnosti, vidím človeka ako Svetlom zrodeného, slobodného od temnoty, ktorá sputnáva Dušu, žijúceho v Svetle bez hraníc temnoty zakrývajúcej Svetlo, ktoré je Svetlom ich Duše. Vedz, ó človeče, že predtým, ako to dosiahneš, veľa temných tieňov padne na tvoje Svetlo snažiac sa udusiť tieňmi temnoty Svetlo Duše, ktorá sa snaží byť slobodná.

Veľký je zápas medzi Svetlom a temnotou, veky starý a predsa vždy nový. Predsa, vedz, že v čase, ďaleko v budúcnosti, Všetko bude Svetlom a temnota padne.
 

Počúvaj, ó človeče, moje slová múdrosti. Priprav sa a nespútaj svoje Svetlo. Človek povstáva a človek padá, tak ako vždy nové vlny vedomia plynú z veľkej hlbiny pod nami k Slnku ich cieľa.

Vy, deti moje, vyrástli ste zo stavu, čo bol iba trochu nad zvieraťom, až doterazzo všetkých ľudí vy ste najväčší. Ešte pred vami boli iní väčší ako vy. Teraz vám hovorím,tak ako iní pred vami padli, tak tiež prídete ku koncu. A nad krajinou, ktorú obývate teraz,barbari budú prebývať a obrátia sa k Svetlu. Zabudnutá bude staroveká múdrosť, predsa lenvždy bude žiť, hoci ukrytá pred ľuďmi.

Áno, v krajine, ktorú voláte Khém, rasy budú povstávať a rasy budú upadať.Zabudnutí budete vy z detí ľudí. Predsa vy sa pohnete, presuniete k hviezdnemu priestoru nad týmto, zanechávajúc za sebou miesto, kde ste prebývali.

Duša človeka sa vždy pohybuje vpred, spútaná nebude žiadnou hviezdou. Ale vždy pohybujúc sa k veľkému cieľu pred nim, kde sa rozpustí vo Svetle Všetkého. Vedz, že vždy pôjdete ďalej, pohnutí Zákonom príčiny a následku, kým sa obaja nestanú Jedným.

Áno, človeče, potom, keď odídeš, iní postúpia na miesta, kde si žil. Poznanie a múdrosť bude všetka zabudnutá, a iba pamiatka Bohov prežije. Ako som ja pre vás Boh svojim poznaním, tak vy tiež budete Bohmi budúcnosti, kvôli vášmu poznaniu, ktoré bude ďaleko nad ich. Ešte vedzte, že počas všetkých vekov, človek bude mať prístup k Zákonu,keď bude chcieť.

Veky, ktoré prídu, uvidia obnovu múdrosti, pre tých, ktorí zdedia vaše miesto na tejto hviezde. Oni budú, striedavo, prichádzať k múdrosti a učiť sa vypudiť temnotu Svetlom. Predsa sa musia veľmi snažiť behom vekov priniesť sebe slobodu Svetla. Potom príde k ľuďom veľká vojna, čo zachveje Zemou a zatrasie jej kurzom. Áno, potom Temní Bratia začnú vojnu medzi Svetlom a tmou.

Keď človek znovu dobyje oceán a poletí vo vzduchu na krídlach ako vtáci; keďsa naučí využiť blesk, potom začne čas vojny. Veľká bude bitka dvoch armád, veľká vojna temnoty a Svetla. Národ povstane proti národu použijúc temné sily k roztriešteniu Zeme. Zbrane armády zničia pozemšťana, pokiaľ polovica rás nezmizne. Potom prídu vpred Synovia Rána a dajú svoje nariadenie deťom ľudí, hovoriac: „Ó ľudia, prestaňte so svojim snažením brata proti bratovi. Iba tak prídete ku Svetlu. Prestaň so svojou nedôverou, ó bratmôj, a nasleduj cestu a vedz, že máš pravdu.“

Potom ľudia prestanú so svojou snahou brata proti bratovi a otca proti synovi. Potom bude prastarý príbytok môjho ľudu vyzdvihnutý z miesta pod vlnami temného oceánu.Potom sa Vek Svetla rozvinie so všetkými ľuďmi hľadajúcimi Svetlo cieľa. Potom budú Bratia Svetla vládnuť ľuďom. Vypudená bude temnota tmy.

Áno, deti ľudí sa budú vyvíjať ďalej, a stúpať k veľkolepému cieľu. Stanú sa Deťmi II Svetla. Ich Duše budú vždy Plameňom z plameňa. Poznanie a múdrosť sa stane ľudstvu vlastná vo veľkolepom veku, pretože ono sa priblíži k večnému plameňu, Zdroju všetkej múdrosti, miestu začiatku, ktoré je už v Jednote s koncom všetkých vecí. Áno, v čase, ktorý ešte nie je zrodený, všetko bude Jednota a Jednota bude Všetkým. Človek, dokonalý plameň tohto Vesmíru, bude napredovať k miestu vo hviezdach. Áno, pôjde dokonca preč z tohto časopriestoru do iného za hviezdami.

Dlho ste ma počúvali, ó deti moje, dlho ste počúvali múdrosť Thótha. Teraz odchádzam od vás do temnoty. Teraz idem do Siení Amenti, prebývať tam v budúcnosti, kedy Svetlo opäť príde k ľuďom. Avšak vedzte, môj Duch stále bude s vami, vedúc vaše kroky po ceste Svetla.

Chráňte tajomstvá, ktoré vám zanechávam, a určite môj duch vás bude ochraňovať počas života. Nespúšťajte oči z cesty múdrosti. Navždy držte Svetlo ako svoj cieľ. Nepútajte svoju dušu v otroctve temnoty; voľné nechajte jej krídla v lete ku hviezdam. Teraz odchádzam prebývať do Amenti. Buďte mojimi deťmi v tomto a v ďalšom živote. Príde čas, keď vy tiež budete nesmrteľní, žijúc vek za vekom, Svetlo medzi ľuďmi.

Chráňte vchod do Siení Amenti. Chráňte tajomstvá, ktoré som tam ukryl. Nedovoľte, aby múdrosť bola odovzdaná barbarom. Budeš ju držať v tajnosti pre tých, ktorí hľadajú Svetlo. Teraz odchádzam. Prijmite moju milosť. Vyberte sa mojou cestou a nasledujte Svetlo.

Nech splynie vaša Duša vo Veľkolepej Esencii. Jednotou, Veľkým Svetlom, nechajte byť vedomie.
 

Zavolajte ma, keď ma budete potrebovať.
Použite moje meno trikrát v poradí:
Čikitet, Arelič, Vomalites.
 


Autor článku - Thóth Atlanťan
 

http://tajomstva.org/smaragdove-dosky/smaragdova-doska-12-zakon-priciny-a-nasledku-a-kluc-k-proroctvu/

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt