Aktualizace - Novinky

 

SAMUEL  GREEN, 6 letý KAZATEL Božího SLOVA &
když nebudete mluvit VY, tak ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=FD2h5NrhnYQ

 

SAMUEL GREEN kazatel CÍRKVE ASD do, které patřím i já, tedy do CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE a jak jsem naznačil v nadpisu, když nebudete mluvit vy, bude mluvit KAMENÍ. Bůh řekl: Ab 2:11 11 Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. BIBLE: Mt 18:3 se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Jr 7:6 pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete už k vlastní škodě následovat cizí bohy - Jr 17:24 Pokud mě ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, 1kr 9:6 Pokud se však ode mě ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat má přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, Jr 17:27 Pokud mě však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!" VAROVÁNÍ PRO KŘESŤANY: Mt 5:17 "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Lv 26:14 Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, Celé je to takto: LV 26:13 Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste už nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. 14 Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, 15 jestliže zavrhnete má pravidla a zošklivíte si mé zákony, takže přestanete plnit všechna má přikázání, pak porušíte mou smlouvu 16 a já vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. 17 Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. 18 Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: 19 Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. 20 Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce. 21 Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni mě poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: 22 Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. 23 Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, 24 postavím se i já proti vám. Já sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: 25 Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt