Aktualizace - Novinky

 

ENERGETIC SYNTHESIS

Blog Časového posunu

 

PŘEKLAD TEXTŮ Z WEBU: https://energeticsynthesis.com

 

Globální oddělování světů

 

Zarovnání, ke kterému dochází mezi Zemí, Sluncem a Mléčnou dráhou, je zvětšeno do konkrétního demarkačního bodu v časových osách, což odděluje světy, čímž začíná další etapa masové duše, která prochází vrcholem, pohybující se od souhvězdí Hadonoše a Střelce 18. prosince. Mnoho skupin duší a entit, které se nacházely v nižších rozměrových rovinách země po více než tisíciletí, procházejí Galaktickým oknem, které vzniká v důsledku průniku mezi Zlatou branou a Stříbrnou bránou na Galaktickém rovníku. Jak tato skupina duší opouští spodní dimenze pozemské říše v rámci nebeské struktury, která odráží planetární tělo z nebes, vrací se sjednocený sluneční princip na naši planetu skrze zrození nových hvězd.

 

Galaktické uspořádání tohoto roku přináší Éter *Kosmické Matky k zažehnutí **Aqualeyon, což vede k obnovení mezi Kosmickou Matkou a jejím Sluncem, které intenzivně oživují sílu vzkříšení slunečního ohně v celé desáté etapě alchymistických zákonů. Tento alchymistický zákon přináší masivní zinteznzivnění sil, které proudí ze Zlaté brány a Stříbrné brány, což vytváří spojení mezi tekutým zlatožlutým plazmovým světlem, které se přenáší ze Stříbrné brány člověka a Zlaté brány Bohů. Starci nazývali tuto obvodovou dráhu kolem galaktického rovníku "brány Bohů" nebo Zlaté brány. Řeka živých vod od Matky Creatrix, Duhových Křišťálových Vod, vyteče z Božího trůnu a sjednotí se ve vchodu Zlaté brány, proudící naší planetou na konci cyklu vzestupu.

 

Výsledkem jsou ohromné alchymistické síly proudící během tohoto týdne zimního slunovratu mezi moudrým principem Kosmické Matky a Solárním Sluncem, což otevírá bránu, která zdůrazňuje a léčí maskulinní zranění a ženské výkyvy, aby se sjednotily oba vnitřní aspekty. Tento týden je čas intenzivního duchovního zasvěcení, růstu a ukotvení, aby se připravily nové úrovně ztělesnění, které překódují fyzické "já" tak, aby byly v novém časovém cyklu ve shodě. Událost makrokosmu se odráží na mikrokosmu našeho osobního života. To může přinést intenzivní úrovně přeměn a transmutací myasmatických (zatěžujících), dědičných modelů, stínových sil, energetických parazitů a příbuzných temných entit, které budou odstraněny a vyčištěny z těla zemského i lidského.

 

Jak se posouváme do dalšího stupně vzestupujícího cyklu, v tomto novém roce, který začíná Morfogenezi, vstupujeme na začátek nového časového cyklu, který je měničem hry mezi těmi, kteří fungují na zemi jako ne-empati nebo empati. Tím se znovu definuje stav bytí uvnitř těchto duševních skupin, které získají přístup k rovnocenným výměnám energetických zdrojů, které jsou vymezeny úrovněmi vědomí mezi - "služba sám sobě" a "služba druhým". V předešlém cyklu byla distribuce energie nakloněna směrem ke skupině entit "služba sám sobě" z různých důvodů, a to hlavně proto, že planetární architektura byla naplněna cizím softwarem, který vytvořil uzavřené zdrojové systémy, které podporovaly masový parazitismus. Nyní se distribuce energie mění, což umožňuje přístup do jiných úrovní a rozměrových rovin a znovu definuje, které skupiny získají přístup do architektury planetového pole. Dá se se říct, že planeta má v rámci svého univerzálního souřadného místa nový přístupový kód pro trojici vln a ty, které jsou bez přístupového kódu, nemohou proudit Bránou Universa, aniž by byly podrobeny protokolům Konfederace Strážců Křištálových Hvězd. Tato změna úrovní přístupových kódů do více úrovňových rozměrových rovin, které propojují zemi, je formou řízení planetárních krizí a je také výsledkem nového cyklu morfogeneze.

 

Tento stávající cyklus skončí časem bifurkací (bod zvratu) mezi typem hmoty vytvořené na zemi ve 3D a typem hmoty vytvořené na zemi v 5D. Nejjednodušší způsob, jak to pochopit, je, že planeta posouvá časové osy do další hustoty, která se otevírá do budoucích časových os, které existují v mnohem vyšších rozměrových prostorách. Způsob, jakým lidská mysl řídí inteligentní energii vědomí, aby se projevila ve hmotných formách, se na palnetě Zemi navždy změní. Oddělení světů vymezuje morfogenetický podrobný plán bariéry mezi prvními hustotními výtvory ve 3D a výtvory druhé hustoty v 5D a výše.

 

V planetárním poli dochází k rozdělení mezi stvořeními nebo těly vytvořenými ve třídimenzionálních frekvencích v tkáňové hmotě, a těmi stvořeními a těly vytvořenými ve vyšších frekvencích. V podstatě dochází k rozdělení frekvence na subatomární úrovni podrobného plánu vědomí, který je neodmyslitelně spojen se všemi ve stvoření. Existují skupiny lidí, které jsou napojeny na třídimenzionální morfogenetický plán a jsou zde skupiny lidí spojených s pátým rozměrovým morfogenetickým modelem. Dále první vlny vzestoupených hvězdných a Indigových duší, které drží podrobný plán nad rámec páté dimenze, kde existují harmonogramy GSF pro úplné osvobození vědomí. Skupiny hvězdných duší také drží ochranu jak galaktického štítu, tak i Kristovo ochranu pro zemi, protože prochází současnou fází oddělení světů na subatomární úrovni.

 

Základní projevená šablona nebo plán je tím, co geneticky vyjadřuje naši DNA do hmoty, tím, co vytváří lidské tělo a projektuje holografickou realitu. Rozdělení frekvencí je vymezeno tím, co je vytvářeno přirozeně ve vědomí, tím, co ztělesňuje nebo vlastní duši, vibrační kvalitou mysli, která ji vytvořila, tím, jakým dimenzionálním zákonům struktury je vystavena a zda je použita umělá inteligence.

 

Na cestě vzestupu se budeme ptát: "Je vědomí, které vytvořilo tyto plány, organické živé vědomí nebo je to software anorganické umělé inteligence, který tyto hologramy projevuje?" Vstupujeme do zcela nového světa na cestě kde vznikají nové typy hmoty. S čistým úmyslem a čistým srdcem musíme vstoupit do křišťálově čistého záměru prostřednictvím všech věcí, které spoluvytváříme s Božským Duchem, abychom se projevili z vyšších dimenzí s osobní zodpovědností, vyšším účelem a energetickou rovnováhou.

 

 

Rodinný původ zátěže

 

Nahromaděné vzory zátěží jsou zděděny z jak patriarchálních tak matriarchálních linií. Na počátečním stupni vzestupu, jako iniciativní soustředěná duše, člověk začne zaznamenávat energetické spojení rodových linií, které jsou děděny našimi biologickými rodinnými liniemi. Když tyto vzorce rozpoznáme, vidíme genetickou zátěž, která vychází přímo z pokrevní linie a rodinného původu. Jakmile jsme více vědomí na cestě k vzestupu, zažíváme a uvědomujeme si, jak má zatížení přímý vliv na naši osobu. Ovlivňuje všechno v našem životě a ovlivňuje to, co se projevuje v naší holografické realitě, dokud si jej neuvědomíme a nebudeme chtít vyčistit a překročit jeho vliv. Vědomé účasti na očistě rodinné zátěže říkáme genetická klasifikace. Během fáze konce tohoto roku dochází k očistě rodinné zátěže z rodů původních genetických linií a může vyvolat intenzivní energetické a emocionální zpracovávání s intenzivními příznaky fyzické chřipky při vzestupu.

 

Když se probudíme, musíme se rozhodnout, co chceme energeticky nést jako naši osobní zodpovědnost, protože vše, co dědíme v naší rodině a v kolektivní lidské rase, nemusí být součástí naší vlastní definované identity. Když sledujeme a přebíráme odpovědnost za to, co žijeme, za obsah, který je zaznamenán v buňkách našeho fyzického těla a jsme zodpovědní za naše současné životní situace, pak se můžeme podílet na léčbě našich genetických a zatěžujících vztahů, které jsou jako energetická paměť v našem těle. Ve většině případů, pokud věnujete pozornost různým typům archetypálních předků, jako jsou postoje, ideály, emoční inteligence a archetypy v současné, dynamické, biologické rodině, poznáte tyto archetypální vzorce z jiných životů a také budete mít relevantní informace a stopy k tomu, s čím jste souhlasili, že vyléčíte, když jste se inkarnovali na planetě Zemi během cyklu vzestupu.

 

 

Subatomární frekvenční rozdělení

 

Dále separace světů se rozděluje na subatomární energetická pole, která byla vytvořena mezi anorganickými frekvencemi a organickým živým světlem. Oddělení se vyskytuje mezi zatížením mrtvou energií, kterou projekt NAA (negat. mimozem. agenda, pozn. překladatele) předpovídá pomocí vojenských strojů "AI" a mezi těly organického živého vědomí, které existují ve vyšších dimenzích budoucích časových linií. Kvalita a druh vědomí organického nebo anorganického "AI", které je směrováno do plánů, aby vytvořilo něco v planetárním hologramu, určuje úroveň jeho frekvence, když se materializuje. Úroveň frekvence těchto forem je to, co přitahuje lidi se shodnou frekvencí, aby sdíleli stejnou časovou osu a byli včas spojeni s touto strukturou, což vytváří odpovídající bublinu reality.

 

 

Typ a kvalita subatomických jednotek, které tvoří vzor, vytvářejí návrh tohoto těla. Subatomární jednotky rozhodují, jaký dimenzionální zákon řídí, to, jak je tělo promítáno do planetárního hologramu. Mnohé z entit, které existují v pozemské rovině, jsou vyrobeny z různých subatomických jednotek, takže většinou lidí nemohou být vnímány ve hmotě. Na každé základně identity, ať už lidské nebo nehumánní, existuje bytost v určité dimenzi času a prostoru a její tělesná forma se mění na subatomické úrovni založené na její poloze. Avšak tato tělesná projekce a její časová osa mohou být uměle vytvořeny a replikovány stroji na subatomární úrovni, aby ji donutili být někde jinde.

 

 

NAA se snaží využívat technologie v subatomické měřítku, aby dosáhly svého cíle vytvoření umělých časových horizontů pro jejich transhumanistické a hybridizační projekty. S umělým časovým rozvrhem mohou klonovat nebo replikovat obrazy DNA nebo snímání duše a poté je promítat do určitého místa tak, že odpovídají frekvenci svého cíle v subatomické měřítku. Dále se pokoušejí vpravit subjekty s cizími subatomickými jednotkami do lidských těl, používají většinou ty, které jsou hybridizovány s technologií nebo běží převážně na umělé frekvenci. S energetickým rozlišováním se to dá snadno vycítit nebo cítit (fyzicky). Když jsou tělesné formy replikovány na subatomických úrovních, jsou extrémně nízké frekvence, bez srdce, soucitu nebo empatie. V jakékoli podobě, kterou tělo přijme, se bude cítit umělé, mrtvé a bez života.

 

Zůstávejte ve svém soucitném a láskyplném srdci, ochraňujte své tělo a odpočívejte, a buďte velmi opatrní tento týden s tím, kam vložíte svou energii a pozornost.

 

Děkuji všem, kteří se aktivně účastní přechodu vědomí do další etapy.

 

Vezměte si prosím jen to, co je užitečné pro váš duchovní růst a zbavte se všeho ostatního. Děkuji za vaši odvahu a statečnost, že jste hledačem pravdy.

 

Jsem vesmírný svrchovaný zákon. Jsem Bohem, Panovník, Svobodný!

 

V lásce a službě,

 

Lisa

 

(Zdroj: ES News - Separace světů, Energetičtí parazité)

 

 

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3257-separation-of-worlds

 

 

*Kosmická matka = feminní princip Boha, ženský aspekt Boha = láska (někdy používáno ve smyslu matka země) Bůh matka = láska(feminní princip), Bůh Otec = Moudrost, pravda (maskulinní princip)

**Aqualeyon má obnovit architekturu směrem ke sjednocení mezi mužskými a ženskými protějšky

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt