Aktualizace - Novinky

Je jich hodně, zde jen některé ...

KOSMICKÉ ZÁKONY a KOSMICKÁ CHIERARCHIE 

 

 

1. Nejsilnějším kosmickým zákonem je ZÁKON LÁSKY :

- kolik energie vydáte jiné bytosti, mnohem více energie než vydáte, získávate od Stvořitele našeho. Tím si povyšujete svou duchovní úroveň.

 

2. ZÁKON VÝVOJE:

Když vyšší bytost pomáhá nižší v jejím duchovním vývoji a všem ostatním živým tvorům, pomáhá tím i sama sobě, nboť tím povyšuje svou vibrační duchovní úroveň.

 

3. EZOTERICKÝ ZÁKON: Stejné přitahuje stejné (duchovní - energetické kvality).

 

4. ZÁKON INTELIGENE (MOUDROSTI): 

Bytosti vědomé uznávají Stvořitele prvotního všech a všeho. (Je na prvním místě pro duchovní bytosti).

 

5. KARMICKÝ ZÁKON:

Zabezpečuje duchovní růst bytosti formou školy života. Postup závisí na pochopení a zvádnutí učební látky toho života. Nezvládnuté životní kapitoly jsou nabízeny k řešení v některých následujích životech. Člověk je tvůrčí a svou karmu ovlivňuje a vytváří ať v pozitivním či negativním smyslu.

 

6. ZÁKON INKARNACE: 

Platí pro duše odpadlé od Stvořitele prvotního, tyto duše se musí zrozovt v hmotných a polohomotných tělech tak dlouho, dokud neodčiní své přestupky proti Stvořiteli, jeho zákonům. Těchto inkarnací jsou milióny, inkarnací v lidském těle předchází minimálně 8 miliónů inkarnací do těl minerálií, rostlin a živočichů. V lidském těle je to až 1 100 000 životů.

 

7. ZÁKON SVOBODNÉ VůLE: 

Bytost vědomá je svobodnou bytostí, má právo činit svobodné rozhodnutí, a nikdo jí nesmí ničím ovládat ani omezovat. (Zde na Zemi např. působí masivní ovládání Silami temna - porušení, ale i pozemšřané se ze své vlastní svobodné vůle ovladat nechávají  - politika, média, věda atd.).

Vyšší civilizaci je zakázáno zasahovat do vývoje civilizace nižší !!!!

 

Na některých místech Země dochází k intenzivnímu duchovnímu - energetickému vyzařování vyspělých bytostí - příkladem je Inde, kde vzhledem k tomu, že je zde taková bída, se inkarnovala řada bytostí z vyšších dimenzí /planetární KOMPENZACE/.

 

8. ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ  - co zaseješ to sklizíš...

9. NEZASAHOVÁNÍ DO VÝVOJE JINÝCH PLANETÁRNÍCH BYTOSTÍ

    Každá bytost má svůj osobní vývoj a růst.

10. Co DÁŠ,  to se ti několikanásobně  VRÁTÍ ...

 

Zdravotní stav populace v ČR (procento zcela zdravých jedinců z celkového počtu):

 

r. 1948 -    3%

r. 1958 - 45% ... příčina:  - chemie ve všem (voda, potraviny, oděvy,

                                             nábytek, hračky...)

r. 1968 - 55 %                  - neuspokojení v práci - vnik negativních myšlenek

r. 1978 - 35% ...příčiny : - zvýšená konzumace masa z jatek - továren na

                                           zabíjení

r. 1988 - 15% .. příčiny:  - strach z budoucnosti a finanční stres (současnost)

r. 1998 - 2% .... příčiny: - nefunkční systém zdravotní péče (současnost) (t.j.

                                  jen 200 000 lidí z 10 miliónu obyvatel je zcela zdravých

V současnosti je zázrakem, narodí-li se dítě zcela zdravé - mají hlavně silně narušený imunitný systém.

 

Věda a politika jsou ovládany Silame temna - lidí jsou ovládaní jako loutky /dle hrubosti vibrací jdnotlivců a hudbou se to zvyšuje, retro, metalica, rok, atd.. hrubovibrační hudba po celé planetě vzkvéta ! Mladí lidi jí denně poslouchají i přes rádiá a CD, DVD, ViDEA.  Rovněž tak jsou ovládané m édia, která jsou dokonalým nástrojem lží a dezinformací, šíří masivně hrubé vibrace do aurických těl lidí a jejich myslí. Je Pŕed námi skrývano mnoho důležitých inforamcí. Naše věda je postavena na materiálních základech. Mezi naší vědou a vědou vyspělých mimozemských civilizací je tak obrovská propast, že snese srovnání světla světlušek se světlem Slunce.

 

Je-li na vás někdo zlý, řekněte v myšlence s láskou: "Nedělej to, děláš jen  co umíš". Je to účinné.

 

Kineziologie:

- jedná se o metodu, kdy dochází k odblokování člověka za plného vědomí na základě analýzy jeho uplynulého života, je to vesmírná metoda, doporučuji provádět pod vedením Sil světla a lásky

- dochádzí tak k nastartování jeho duchovního růstu prostřednictvím synchronizace levé a pravé hemisféry

- dochází tedy k celkovému zdokonalení člověka odstranění bloků, které brání správnému proudění energií v lidských tělech.

 

Televize:

- současné zastoupení hrubovibračního vysílání v programu jednotlivých televizí 

- jde o celkové zatížení diváků hrubými vibracemi z TV !

 

Ani ve 13.dimenzi (nemají již hotná těla) nedokážou bytosti celkově pochopit Prvotního Stvořitele /jeho velice vysoké vibrace by každou bytost při kontaktu s Ním okamžitě spálily.

 

Maso - je zdroje hrubých vibrací, které zaplavují tělo a znemožňují tak příjem nízkovibračních informací, které nám mimozemské civilizace posílají /není tedy možný ani kontakt/. Domácí zvíře je nejvyšší bytost z živočíšné říše, další inkarnace už probíhají v lidském těle.

Mohutné pojídání masa z těchto zvířat je hrubé porušování jednoho z kosmických zákonů (Zákon LASKY ČISTÉ) - kanibalismus.

 

Naše technika - je naddimenzovaná a převálcovaá naši duchovní kulturu, naší duchovní úroveň.

 

Nemoci a úrazy - jsou zde proto, aby nám lidem ukázaly, že něco dělají špatně. Vyspělé vesmírné bytosti nemají nemocnice, protože nevědí, co to nemoc je. Proto se také dožívají tisíců až desetiticísů let věku, výše pak neodkládají tělo vůbec. Ke Stvořiteli se bytosti přibližují inkarnací, později v myšlence (bez inkarnací do hmotných těl).

 

Prioritami dnešného člověka jsou bohužel peníze, kariéra a "úspech" = negativní myšlenky ničící planetu Zemi.

 

Pokud bychom nyní zmenili náš ekonomický systém za systém duchovní, pracovali bychom pro společnost pouze 4 hodiny v pracovních dnech, to by bohatě stačilo. Toto je i v souladu s Kosmickým zákonem, kdy člověk má povinnost pracovat pro společnost jen tolik, kolik je to nezbytné nutné!!  Nabídka od vesmírních prátel na Nový řád již byla učiněna v roce 1952 v usa a později jinde v mnoha zemích, vše je zatajováno a zesměšňováno vládnoucími entitami.

 

V současnosti je ze 6 miliard obyvatel země 3 miliardy lidí ovládano Silami temna (50%, 1,8 miliardy lidí částečně ovládaných (30%) a 1,2 miliardy lidí neovládaných vůbec (20%), tito mají totiž Lásku, Vysoké vibrace a pracují pro pomoc lidem a pro tuto Zemi a Stvoření. Milují lásku a dobro i všechny Atributy Stvořitele ty pozitivní samozřejmě. (Láska, Dobro, Moudrost, Pravda, Vyšší Inteligence Stvořitele).

 

Člověk má nárok vstoupit do vyšších světů teprve tehdy, když projde Temnotou (nevědomostí), uvědomí si svůj stav a začne se zdokonalovat. Až pochopí, že je ovládán Silami temna a osvobodí se od tohoto ovládaní silou lásky a poztivity myšlení a jednání. Jinak ne. (Není tedy podmínkou technické řešení" rakety, nové pohony lodí, které nám naše věda ovládaná plazími i jinými mimozemskými rasami záměrně předkládá - viz důležitá sdělení a důkazy z Videí - Davida Ickeho).

 

První veřejný přenos hlasu Vesmírné bytosti - Aštara Šerana se udál v Anglii v neděli 26.11.1977 17:05 -17:10 hodin, přes milióny televizí Southern Television od Hampshiru až po Readign a od Bekshiru a Whitney až po Oxfordhir, přes Londýn, Southampton a další města. Původní obraz byl rušen. Hlas slyšelo cca 8 miliónu lidí, TV přijímače, tedy televize nešly vypnout! Byl to přímí přenos z lodí.

 

HIERARCHIE VESMÍRU:

 

Prvotní STVOŘITEL (Nejvyšší Stvořitel, Bůh - Duch)

- vše, co existuje, pralátka, praenergie všeho co existuje, světlo, inteligence nejvyšší a nejsilnejší láska, síla, Zdroj, Všehomír, Světlo a Láska Univerza, 

- veškeré Stvoření je  jeho tvorbou, všechna stvoření vyšla z Něho a  k Němu se opět navrátí,

- Stvořitel prvotní tvoří vše pomocí Kosmických (Vesmírních) zákonů (Řád dění), které fungují na 100%

- skrze veškeré stvoření poznává sám sebe

- Jeho tvorbou není jen tento hmotný Vesmír, ale spousta dalších vesmírů, které s naším mají společný znak pouze pohyb, jinak je tam vše jiné (viď knížka a texty :  Tvoření vesmírů )

- je možné se s NÍM Všeho-věděním Láskou  spojit, najde- li k němu člověk cestičku, je jím pak již veden, což je krásne a harmonické, jedinečné spojení ducha duše i fyzického těla.

 

Stvořitelé pro každý Vesmír

- všeobímající láskyplné světelné bytosti

- jsme jeho součástí, tak jako vše ostatní, co se v tomto vesmíru vyskytuje,

- nazývá nás dětmi

 

Rada devíti (Rada 9 světel)

- světelné bytosti

- řídí celý tento hmotný Vesmír (12 dimenzí, paralelních vesmírů) pod Stvořitelem.

 

Vysoká rada pro tuto kupu galaxií (v souhvězdí Panny)

- průměr kupy galxií 50 miliónů světelných let

- Vysoká rada se nachází v blízkosti galxie M87 s výtryskem.

 

Vysoká rada pro místní skupinu galaxií

- sídlí ve Velké galaxii v Andromedě M31

- Místní skupina galaxií se skládá ze 30 galaxií

 

Každá galaxie má svou Vysokou /Světelnou/ radu (naše se nachází v souhvězdí Vodnáře)

- naše Galaxie, ve které se nachází planeta Země, se nazývá Mléčná dráha

- má průměr 100 tisíc světelných let

- je v ní 150 miliard hvězd ve 115 miliardách sunečních soustav a z nich je 5 miliónů vyspělých planet Sil světla. Z toho 2 miliony planet jsou členy tzv. Kosmické konfederace planet. Podléhají vedení Vysoké rady.

- Vysoká rada je tvořená světlenými bytosmi a je to poradní orgán

- nejstarší a nejváženejší člen Světelné rady naší Galaxie je Gorloj

- dalším členem a zároveň duchovním ručitelem této naší Galaxie je Orton (Mesiáš, Buddha, Ježíš - jeho zdejší poslední inkarnace po 2000 letech/.

- dalšími jsou Arahat Athersata, Arton

 

Každá vyspělá /mateřská/ planeta má 1 celoplanetání vládu, ktorá je reprezentována Radou starších (Radou moudrých)

- celoplanetární vláda spadá pod Vysokou radu příslušné Galaxie

- jeden jazyk

- řeší problémy týkající se planety

- komunikace s ostatními planetami.

 

5% všech planet ve Vesmíru je obydleno civilizacemi, a to v různých dimenzích.

 

Měsíce, planety, slunce, galaktická slunce, vesmírné slunce, duchovní slunce, jsou inteligentní láskyplné bytosti těchto postupných úrovní, nejsou to mrtvá mechanická tělesa, jak nám to předkládá naše materiální věda.

 

Bližší informace k hierarchii vesmíru naleznete v knize TAJEMSTVÍ KOSMU, Adelma Vay 1996, Santal.

 

 

 

 

 

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt