DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rady o vztazích

Modlitby jako nástroj k vašim pozitivním přáním v životě

RUDOLF B.- Slovensko 

 

každá upřimná modlitba vyslaná ze srdce k Bohu je zároveň meditace

Modlitby jako nástroj k vašim pozitivním přáním v životě
každá upřímná modlitba vyslána ze srdce k Bohu je zároveň meditace
 
MODLITBA ZA NALEZENÍ DUCHOVNÍHO PARTNERA
 
Drahý Stvořitel Prvotní, všeho a nás všechny,
prosím tebe a Andělů světla o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit se mou mysl, tělo i city všech zábran, které by mě mohly od velké lásky odrazovat. Prosím pomozte mi slyšet a následovat vaše Božské vedení, které mě povede k nalezení a k radosti ze vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protějšek hledá stejně vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. Děkuji vám a posílám vám proudy lásky.
 
MODLITBA za vyléčené SOUBĚŽNÉHO milostného VZTAHU
 
Nejdražší Stvořitel Prvotní, všeho a nás všechny,
prosím tebe a Andělů světla, abyste mi pomohli vyléčit můj milostný život. Jsem ochoten zbavit se jakéhokoli neodpuštění, které vůči sobě a své partnerce chovám a žádám, aby mě andělé světla ihned 'očistili od vší zlosti nebo vzteku. Prosím, začněte nyní hned pracovat i na mé přítelkyni a očistěte ji od vší zlosti a hněvu, který ke mně přechovává. Prosím, pomozte mně a mé partnerce nahlížet na sebe očima lásky. Chci, aby všechny následky našich chyb byly vymazány na celé linii času. Prosím, pracujte is mou partnerkou, aby mezi námi zavládla vzájemná důvěra, harmonie, romantika, přátelství, respekt, upřímnost, humor a víka láska. Prosím vás, obnovte naši lásku. Srdečně vám děkuji.
 
MODLITBA ZA NALEZENÍ nového přítele
 
Nejdražší Stvořitel Prvotní, všeho a nás všechny,
představuji si, že jsem obklopen milujícími přáteli, se kterými nám hodně společného.
Cítím přítomnost nových přátelství s podobné smýšlejícími dušemi a žádám Tě o pomoc při zhmotnění této představy. Prosím, vždyť mě za novými ľud'mi, kteří jsou pozitivní a duchovní naladěni, zdravě sebevědomí a zábavní. Prosím, pomoz mi uvědomit 'si, že si lásku a pozornost' těchto nových přátel zasloužím. Velmi srdečně Ti děkuji.
 
MODLITBA ZA ODSTRANĚNÍ NEZDRAVÝCH JÍDEL A NÁPOJŮ
 
Drazí Andělé léčení,
prosím, zahrňte mě svojí léčivou energií a pomozte mi vyléčit se ze své chuti na nezdravá jídla a nápoje. Prosím, zbavte mě mé touhy po toxických látkách a pomozte mi najít motivaci žít a jíst zdravě. Prosím, veďte mne při nakupování a přípravě pokrmů i při jídle samotném a poraďte mi, jak žít, aniž by jsem sebe i svět jakkoli znečistí. Děkuji vám s láskou a vděčností.
 
MODLITBA ZA ZDRAVÍ A UZDRAVENÍ
 
Drahý Bože, Stvořiteli 'Prvotní, všeho a nás všechny,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím tebe, Ducha svatého a archanděla Rafaela, abyste mi pomohli znát 'a prožívat' dokonalé zdraví můj ho fyzického těla. Jsem ochoten zbavit se všech myšlenek a činů, které vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že si všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím, pomoz mi pocítit 'v svém fyzickém těle tvou lásku a poznat, že mě pravé teď držíš ve svém náručí.
Amen.
 
DĚKOVNÁ MODLITBA
 
Děkuji za všechno požehnání, co jsi mi udělil, Bože. Za duši, která je jiskřičku Tvého světla. Za věčnou přítomnost 'strážného anděla, který mě ani na vteřinu neopúšťa.Za klid a lásku, co ve mně přebývají. Za rodinu, co jsi mi dal. Za společnost všech, co si seslal do mého života. Za to, že žiji v harmonii se všemi v okolí. Za práci a námahu. Za všechno materiální, co mám, malé i velké. Za tento překrásný svět a přírodu kolem mě. Děkuji, Bože, za vše, za co jsem se ti zapomněl poděkovat. A především Ti, Pane, děkuji za to, že mi i nadále požehnals. Amen.
 
Modlitba za radost ze života
 
Prosím, Bože, odežeň mrak temnoty. Sešli na mě své světlo a andělů na pomoc. Dej mi odvahu a sílu opět cítit radost ze života. Amen.
Modlitba v těžkých časech.
Bože vlievaj do mě naději a dej mi vždy vidět zářivé světlo naděje před sebou. Rozjasni tmu a naplň mě vírou a nadějí. Dovol 'mi přijímat klid Tvé lásky. Dej mi odvahu a sílu věřit, že se dostanu z této těžké situace. Naplň mě radostí a vírou v to, že jsem Tvoje dítě a že Ty se postaráš o mě i mých blízkých. Vyslyš mé prosby. Amen.
 
Modlitba za odpuštění a klid duše
 
Bože, prosím, odpusť mi, že jsem takový nedokonalý. Odpusť mi všechno špatné, čeho jsem se dopustil. Prosím pomoz mi odpustit těm, co mi ublížili. Amen.
 
Modlitba za uzdravujících andělů, od Boha prostřednictvím archanděla Michaela.
 
Sešli svých uzdravujících anděly, Ducha svatého na mě i všechny, které miluji. Dovol 'mi pocítit' paprsek Tvých uzdravujících andělů, světlo Tvých léčivých rukou. Ať začne Tvá léčivá síla působit. Ať se stane Tvá vůle. Amen.
 
Všechny tyto modlitby jsou od Boha a andělů ..
 
Život plyne tady a teď. Ne včera či zítra. Nyní. V této chvíli.
Je třeba myslet na to, že náš blízký měl duši, která žije věčně v nebi, a že se s ní jednoho dna setkáme.
 
Jsme více než anděl, Sebo naše duše odráží Boha.

 

Každý člověk plní v duchovním růstu lidstva svůj úkol.
 
Příspěvek zaslal   Rudolf B. z vlastních skušeností ze Slovenska
pro naše milé čtenáře.
 
S láskou pro vás připravila na webové stránky Anestea
 
******************************************************
 Originál textu zaslán ve slovenštině zde:
 
MODLITBA ZA NÁJDENIE DUCHOVNÉHO PARTNERA

Drahý Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

prosím teba a Anjelov svetla o pomoc pri nájdení nádherného ľúbostného vzťahu s mojím duchovným partnerom. Dajte mi prosím, jasné pokyny, ako tohto človeka nájsť, a pomôžte nám stretnúť sa a užívať si vzájomnej blízkosti. Žiadam vás o pomoc pri vytváraní takých okolností, ktoré mi tento nádherný vzťah čo najrýchlejšie zabezpečia. Prosím, pomôžte mi zbaviť sa moju myseľ, telo aj city všetkých zábran, ktoré by ma mohli od veľkej lásky odrádzať. Prosím pomôžte mi počuť a nasledovať vaše Božské vedenie, ktoré ma povedie k nájdeniu a k radosti zo vzťahu dvoch spriaznených duší. Viem, že ma môj náprotivok hľadá rovnako vrúcne, ako ja hľadám jeho. Obaja vás prosíme, aby ste nás zviedli dohromady a pomohli nám spoznať a prijať požehnanie nekonečnej lásky. Ďakujem vám a posielam vám prúdy lásky.

MODLITBA ZA VYLIEČENIE SÚČASNÉHO ĽÚBOSTNÉHO VZŤAHU

Najdrahší Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

prosím teba a Anjelov svetla, aby ste mi pomohli vyliečiť môj 1’úbostný život. Som ochotný zbaviť sa akéhokoľvek neodpustenia, ktoré voči sebe a svojej partnerke prechovávam a žiadam, aby ma anjeli svetla ihneď’ očistili od všetkej zlosti alebo hnevu. Prosím, začnite teraz hneď pracovať’ aj na mojej priateľke a očistite ju od všetkej zlosti a hnevu, ktorý ku mne prechováva. Prosím, pomôžte mne a mojej partnerke nazerať na seba očami lásky. Chcem, aby všetky následky našich chýb boli vymazané na celej línii času. Prosím, pracujte aj s mojou partnerkou, aby medzi nami zavládla vzájomná dôvera, harmónia, romantika, priateľstvo, rešpekt, úprimnosť, humor a veká láska. Prosím vás, obnovte našu lásku. Srdečne vám ďakujem.

MODLITBA ZA NÁJDENIE NOVÉHO PRIATEEA

Najdrahší Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

predstavujem si, že som obklopený milujúcimi priateľmi, s ktorými nám veľa spoločného.

Cítim prítomnosť’ nových priateľstiev s podobné zmýšľajúcimi dušami a žiadam Ťa o pomoc pri zhmotnení tejto predstavy. Prosím, veď ma za novými 1’ud’mi, ktorí sú pozitívne a duchovné naladení, zdravo sebavedomí a zábavní. Prosím, pomôž mi uvedomiť’ si, že si lásku a pozornosť’ týchto nových priateľov zaslúžim. Veľmi srdečne Ti ďakujem.

MODLITBA ZA ODSTRÁNENIE NEZDRAVÝCH JEDÁL A NÁPOJOV

Drahí Anjeli liečenia,

prosím, zahrňte ma svojou liečivou energiou a pomôžte mi vyliečiť sa zo svojej chuti na nezdravé jedlá a nápoje. Prosím, zbavte ma mojej túžby po toxických latkách a pomôžte mi nájsť motiváciu žiť a jesť zdravo. Prosím, veďte ma pri nakupovaní a príprave pokrmov aj pri jedle samotnom a poraďte mi, ako žiť, bez toho, aby som seba aj svet akokoľvek znečisťoval. Ďakujem vám s láskou a vďačnosťou.

MODLITBA ZA ZDRAVIE A UZDRAVENIE

Drahý Bože, Stvoriteľ’ Prvotný, všetkého a nás všetkých,

viem, že si ma stvoril ako svoj dokonalý obraz. Prosím teba, Ducha svätého a archanjela Rafaela, aby ste mi pomohli poznať’ a prežívať’ dokonalé zdravie môj ho fyzického tela. Som ochotný zbaviť sa všetkých myšlienok a činov, ktoré vytvárajú ilúziu choroby a bolesti. Viem, že si všadeprítomný a teda existuješ v každej bunke môjho tela. Prosím, pomôž mi pocítiť’ v svojom fyzickom tele Tvoju lásku a spoznať, že ma pravé teraz držíš vo svojom náručí.

Amen.

Ďakovná modlitba

Ďakujem za všetko požehnanie, čo si mi udelil, Bože. Za dušu, ktorá je iskierkou Tvojho svetla. Za večnú prítomnosť' strážneho anjela, ktorý ma ani na sekundu neopúšťa.Za pokoj a lásku, čo vo mne prebývajú. Za rodinu, čo si mi dal. Za spoločnosť všetkých, čo si zoslal do môjho života. Za to, že žijem v harmónii so všetkými v okolí. Za prácu a námahu. Za všetko materiálne, čo mám, malé aj veľké. Za tento prekrásny svet a prírodu okolo mňa. Ďakujem, Bože, za všetko, za čo som sa ti zabudol poďakovať. A predovšetkým Ti , Pane, ďakujem za to, že mi aj naďalej požehnávaš. Amen.

Modlitba za radosť zo života

Prosím, Bože, odožeň mrak temnoty. Zošli na mňa svoje svetlo a anjelov na pomoc. Daj mi odvahu a silu opäť cítiť radosť zo života. Amen.

Modlitba v ťažkých časoch.

Bože vlievaj do mňa nádej a daj mi vždy vidieť žiarivé svetlo nádeje pred sebou. Rozjasni tmu a naplň ma vierou a nádejou. Dovoľ' mi prijímať pokoj Tvojej lásky. Daj mi odvahu a silu veriť, že sa dostanem z tejto ťažkej situácie. Naplň ma radosťou a vierou v to, že som Tvoje dieťa a že Ty sa postaráš o mňa aj mojich blízkych. Vypočuj moje prosby. Amen.

Modlitba za odpustenie a pokoj duše

Bože, prosím, odpusť mi, že som taký nedokonalý. Odpusť mi všetko zlé, čoho som sa dopustil. Prosím pomôž mi odpustiť' tým, čo mi ublížili. Amen.

Modlitba za uzdravujúcich anjelov, od Boha prostredníctvom archanjela Michaela.

Zošli svojich uzdravujúcich anjelov, Ducha Svätého na mňa aj všetkých, ktorých milujem. Dovoľ' mi pocítiť' lúč Tvojich uzdravujúcich anjelov, svetlo Tvojich liečivých rúk. Nech začne Tvoja liečivá sila pôsobiť. Nech sa stane Tvoja vôľa. Amen.

 

Všetky tieto modlitby sú od Boha a anjelov

Život plynie tu a teraz. Nie včera či zajtra. Teraz. V tejto chvíli.

Treba myslieť na to, že náš blízky mal dušu, ktorá žije večne v nebi, a že sa s ňou jedného dna stretneme.

Sme viac ako anjel, Sebo naša duša odzrkadľuje Boha.

Každý človek plní v duchovnom raste ľudstva svoju úlohu.

 

Příspěvek poslal Rudolf B. ze Slovenska

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt