DOPORUČENÉ PRODUKTY

APELY A MEDITACE

Pro každý den v týdnu

 

        

 

Upozornění pro čtenáře:

Uvedené energie jsou velmi mocné a nedoporučuji práci s nimi, pokud bytost lidská nedosáhne VYŠŠÍHO ROZVOJE VĚDOMÍ PRACÍ NA SOBĚ SAMÉM  – viz „Spirála duchovního růstu – Duchovní cesta“  ke stažení na www.pratele-nebe.cz.  Jedná se především o zdroje (vnější pomůcky) Poslové úsvitu,knihy Univerzálního života (Kázání na hoře, To je mé slovo Alfa a Omega, Desatero atp.).

 

Předpokládá se tedy SPRÁVNÉ VEDENÍ - v intuici - Stvořitelem a našimi Anděly Strážnými, tedy vyspělými duchovními bytostmi v nebi - Mistry, bytostmi lásky a Světla i moudrosti,  našimi přáteli z nebe, nám pomáhajícími při našem vnitřním naladění, potřebách denních a tak nás vedou.

 

Portréty některých bytostí od Celeste jsou k dispozici na našem webu www.skola-lecitele.cz a tak mohou sloužit jako vnější pomůcky ke spojení a práci s energiemi, pokuď je o to vnitřně a s láskou požádáte. Budou vám ku pomoci i v tomto snažení a naladění se na ně i na vyšší frekvence, vibrace lásky i k nim.

 

V opačném případě, pokud vše v životě co budete dělat bez lásky a bez Světla ve vás bez  Stvořitele, Zdroje nebo někteří ho označují jako UNIVERZÁLNÍHO ZDROJE ve vás a budete to provádět s negativním nábojem ve vás i negativními myšlenkami, přístupy, obavami nebo strachy,  je nebezpečí přístupu z pozice negativního stavu se všemi následnými důsledky !

 

 

 

 

PŘEDMLUVA

„Život žáka světla a lásky, který se zasvětil službě pro očistu a obnovení planety „Země“ vede stále více ke spolupráci s jasnými říšemi (planetami) a jejich řídícími správci (vyspělými bytostmi světla a lásky). Doporučuje se denně se naladit na zvláštní paprsky, kterým je podřízen každý den v týdnu. K tomu slouží slova oněch bytostí, které tyto síly střeží. Využívejte jejich pokynů a nechte působit v každém svém dnu.“

 

„Nechť se tato knížečka stane věrným průvodcem učedníků.“

 

 

E l   M o r y a

 

V E L K Á   I N V O K A C E

 

„Nechť z bodu Světla v Mysli Boží

proudí Světlo v mysl lidí.

Kéž Světlo sestoupí na Zem !“

 

„Nechť z bodu Lásky v Srdci Božím

proudí Láska v srdce lidí.

Kéž se Kristus vrátí na Zem !“

 

„Ze středu v němž je Vůle Boží známa

kéž účel malé lidské vůle vede,

ten účel, který Mistři znají

a jemuž slouží.“

 

„Ze středu, jejž lidské plémě zveme,

nechť plán Lásky a Světla vzejde

a zapečetí bránu,

za níž sídlí zlo.“

 

„Kéž Světlo, Láska a Síla

obnoví tento plán na Zemi !“

 

 

Dvanáctero

 

1. Nemáte vzít život některému tvoru pro zábavu nebo pro svůj prospěch, ani ho týrat.

 

2.  Nemáte krást majetek někoho druhého, ani hromadit pro sebe samé pozemků a bohatství víc, než potřebujete.

 

3.  Nemáte jíst maso ani pít krev usmrceného tvora, ani nic jiného, co přináší škody vašemu zdraví nebo vašemu vědomí.

 

4.  Nemáte uzavírat nečistá manželství, kde není lásky a čistoty, ani zkazit sebe nebo jakékoliv stvoření, jež bylo Svatým stvořeno čisté.

 

5.  Nemáte dát křivého svědectví proti svému bližnímu, ani někoho úmyslně oklamat lží, abyste mu uškodili.

 

6.  Nemáte nikomu činit to, co nechcete, aby bylo činěno vám.

 

7.  Máte vzývat toho jednoho, Otce v nebi, od něhož vše přichází, a ctít jeho svaté jméno.

 

8.  Máte ctít („ctít“ zde znamená tolik, jako „vážit si“) své otce a matky, kteří se o vás starají, rovněž všechny spravedlivé učitele.

 

9.  Máte milovat a ochraňovat slabé a utlačované a všechny tvory, kteří trpí bezprávím.

 

10.  Máte se dopracovat svýma rukama všeho, co je dobré a přikázané. Tak máte jíst plody Země, abyste dlouho žili v této zemi.

 

11.  Máte se po všechny dny očišťovat a sedmý den odpočívat od své práce a světit sabbat a slavnosti svého Boha.  (Správně sabbat = relaxace, očištění mysli i těla).

 

12. Máte činit jiným to, co chcete, aby bylo činěno vám.“

 

 

VZÝVÁNÍ  K  NALADĚNÍ  SE  PRO  DEN

 

„JÁ JSEM NEPŘEKONATELNÝ ELEKTRONICKÝ OCHRANNÝ PLÁŠŤ, KTERÝ MNE DRŽÍ, CHRÁNÍ VE SVĚTLE A ÚKRYTU MÉHO BOŽÍHO JÁ. POSKYTUJE MI JISTOTU A OCHRANU AŤ JSEM KDEKOLIV A OCHRAŇUJE MNE PŘED KAŽDOU NEDOKONALOSTÍ. STOJÍM PEVNĚ V TOMTO SVĚTLE A UPÍRÁM SVOU POZORNOST NA DOKONALOST BOHA VE MNĚ A VE VŠEM ŽIVÉM.“

 

„VKLÁDÁM SVÉ RUCE DO VEDOUCÍ RUKY MÉHO BOŽÍHO „JÁ JSEM“ A UČÍM SE TRPĚLIVĚ NASLOUCHAT JEHO POKYNŮM. TAK SE PROJEVÍ BOŽÍ PLÁN SE MNOU.“

 

„JÁ JSEM USTAVIČNĚ VZNEŠENÁ SÍLA ČISTÉ LÁSKY, KTERÁ MI OTEVÍRÁ BRÁNU KE SVĚTLU V MÉM SRDCI.“

 

„JÁ JSEM PŘÍTOMNOST BOHA, KTERÁ POSKYTUJE MÉMU DOMOVU A MÉMU OKOLÍ MÍR, POKOJ, LÁSKU A HARMONII.“

 

„NAPLŇUJI SVOJE VĚDOMÍ A SVŮJ SVĚT SVĚTLEM, UNIVERZÁLNÍMI SILAMI, V NICHŽ JE ULOŽENA VEŠKERÁ DOKONALOST, KTEROU NUTNĚ POTŘEBUJI PRO SVOU CESTU.“

 

„JÁ JSEM „ZMRTVÝCHVSTÁNÍ“ A ŽIVOT DOKONALÉ ČISTOTY A ZDRAVÍ KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A ČISTOTY MÉHO SVĚTA.“

 

 

RANNÍ APEL

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PŘÍTOMEN V BOŽSKÉM TROJOHNI - V NITRU MÉHO SRDCE A VYZAŘUJI SVĚTLO A LÁSKU PRO CELÉ LIDSTVO, ABY TAKÉ ONI ROZPOZNALI BOHA „OTCE“ A JEN JEMU SLOUŽILI. NECHŤ VLÁDNE MÍR NA PLANETĚ „ZEMI“ !  BŮH ŽIJE VE VŠECH LIDSKÝCH SRDCÍCH. JÁ JSEM SVĚTLO, JÁ JSEM PRAVDA, JÁ JSEM LÁSKA.“

 

„JÁ JSEM.  JÁ JSEM.  JÁ JSEM.“

 

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN BOŽSKÝM SVĚTLEM NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

 

JÁ JSEM,   JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN LÁSKOU BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN MOUDROSTÍ BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

 

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN SILOU BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

 

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN NADBYTKEM DOBRA BOŽÍHO NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST.“

 

„VŮLE BOŽÍ JE DOBRO“

 

„VŮLE BOŽÍ JE SVĚTLO“

 

„VŮLE BOŽÍ JE DOBRÁ VŮLE“

 

„VŮLE BOŽÍ JE KLID A MÍR“

 

„VŮLE BOŽÍ JE ČISTOTA DUŠE“

 

„VŮLE BOŽÍ JE HARMONIE“

 

„VŮLE BOŽÍ JE JEN A JEN LÁSKA“

 

„VŮLE BOŽÍ JE KRÁSA, MLÁDÍ A ZDRAVÍ“

 

„VŮLE BOŽÍ JE VEŠKERÉ BOHATSTVÍ UNIVERZA“

 

(SETRVEJ V OHNI TVÉHO SRDCE, AŤ SE SPLNÍ TVÁ ČÁST BOŽÍHO DÍLA)

 

 

 

„NEDĚLE“ - PRVNÍ PAPRSEK

Královsky modrý plamen s krystalovým zářením.

VÍRA, SÍLA, OCHRANA A BOŽÍ VŮLE

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PŘIVOLÁVÁM MODŘE – KRYSTALOVĚBÍLÝ PLAMEN A PROSÍM: PRONIKNI MNOU A VŠÍM, CO ČINÍM, AŤ SE MŮŽE PROJEVIT BOŽÍ VŮLE.“

 

„JSEM SI VĚDOM, ŽE V MÉM SRDCI LEŽÍ BOŽÍ PLÁN PRO MNE SPOLEČNĚ S PROSTŘEDKY A CESTAMI, JAK JEJ USKUTEČNIT.

 

KAŽDÝ DEN VŠE KONÁM S LEHKOSTÍ A SE ZAMĚŘENÍM SVÉ POZORNOST TAK, ABY SE TENTO PLÁN USKUTEČNIL.“

 

„JÁ JSEM VÍRA VE VŠEMOHOUCNOST BOHA VE MNĚ, VÍRA, KTERÁ MNE ŘÍDÍ, CHRÁNÍ, OSVĚTLUJE, UZDRAVUJE, OBSTARÁVÁ, UDRŽUJE A ČINÍ VŠE, CO PRO MNE MÁ BÝT UČINĚNO.“

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr El MORYA, Chohan Prvního paprsku a vůdce “Boží Vůle“ říká:

„To, že budete brát vážně všechny naše povinnosti, přináší s sebou, že méně než druzí budete myslet na sebe, a je to tak dobře, neboť potřeby Já nejsou ve skutečnosti tak velké, jak se vám zdá, to jenom lidé je zvětšují ke skutečnosti, která jim nepřísluší. Toto přeceňované vědomí Já žene člověka k tomu, aby upadal více do povrchností a tím nebude poznávat skutečné hodnoty života. Porozumění pro bližního se při tom čím dál více ztrácí a opět se probudí teprve tehdy, když malé Já bude umlčeno.“

 

„Tak vám bude dáno podat ruku bližním a aktivizovat lásku vašeho srdce, abyste každého, kdo k vám přijde, zahalili do světla a tepla. Vaše vlastní bytí se tím stane bohatší a krásnější a odpovědnost, kterou jste pro šíření světla převzali, učiní váš pohled svobodnější a širší a odvede vás od vlastního malého Já.“

 

 

APEL K USKUTEČNĚNÍ BOŽÍ VŮLE

„VE JMÉNU NESMRTELNÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ PROSÍM A ŽÁDÁM MILOVANÉHO MISTRA EL MORYA A MILOVANOU MIRIEM, PŘIJMĚTE MOU LÁSKU A MÉ POŽEHNÁNÍ. PŘEJI SI, SEŠLETE VÁŠ KOSMICKÝ PLAMEN VŮLE BOŽÍ A PROZAŘTE, PROZAŘTE, PROZAŘTE MÁ ČTYŘI ÉTERICKÁ TĚLA, PROZAŘTE, PROZAŘTE, PROZAŘTE MOU ČINNOST V „MOSTU KE SVOBODĚ“, PROZAŘTE, PROZAŘTE, PROZAŘTE VŠECHNY, CO JSOU SPOJENI A POVĚŘENI ROZŠIŘOVÁNÍM UČENÍ „VELKÉHO BÍLÉHO BRATRSTVA“ DANÉHO LIDSTVU „MOSTEM KE SVOBODĚ“ A UČIŇTE SKUTEČNOSTÍ VŮLI BOŽÍ NA „ZEMI“. JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM DOKONALOST BOHA „OTCE – MATKY“, UDRŽOVÁNA VE MNĚ NYNÍ A NAVŽDY.“

 

„AMEN“

 

 

 

MICHAEL (Archaii = doplněk Boha: Faith), Archanděl ochrany a ochránce víry, říká:

„Dříve než začnete svůj denní maratón, vzývejte mne, abych kolem vás položil výzbroj světla, abych vás obklopil světlem, naplněným Mou láskou a silou. Ujišťuji vás, že již navždy zůstanete ochráněni před vší nedokonalostí vnějšího světa, jestliže si toto uvědomíte. Musíte si zachovávat vědomí, že jste v této výzbroji skryti !“

 

„Ponořím nyní svůj jasný meč do vašeho vědomí a vysvobodím vás ode všech negativních vzpomínek a zátěží minulého věku. Jestliže je opět neoživíte svými myšlenkami a slovy, budete a zůstanete od nich osvobozeni !“

 

„Lidstvo mne nazývá „Knížetem legií světla.“ Já jsem však nejobyčejnější služebník  Boží všemohoucnosti. Jsem přítelem každého proudu života a naslouchám každému volání o ochranu a pomoc, která stoupá z lidstva do našich říší. Mnozí pomocníci jsou stále připraveni jít za takovým voláním, pokud to připustí Kosmický zákon. Má snažná prosba na lidstvo „Země“ je posílení víry. Snažně prosím lidstvo „Země“, aby posílilo svou víru. Tak jako já, pracuje pro to nespočetný zástup a přicházejí a přicházejí stále noví pomocníci.“

 

 

HERKULES  (paprsek dvojče: Amazonas), Elohim moci a síly říká:

„Já nejvíce ctím v každém živém tvoru světlo, stejné jako i my vyzařujeme. Je stále a věčně stejného prapůvodu, ať je uvězněno a obklopeno hustou hmotou, nebo zapomenuto a pokleslé, udušené na pouhou blikající jiskřičku, nebo vzplálo v nějakém člověku, který usiluje o své Boží určení. Toto propojení uvnitř celé rodiny lidstva prostřednictvím Božího světla činí tuto rodinu Bratrstvem, osudovým společenstvím, i když to dosud nebylo poznáno. Hleďte, přátelé, jak je důležité, abyste na každého člověka hleděli jako na rovnoprávného, aby se lišil od jiných pouze stupněm svého vývoje. Kéž byste mohli změřit, jak takové uznání bratrství lidstva povede v krátké době ke změně na „Zemi“, tak, jak je tomu také při více pokročilém vývoji v jiných slunečních systémech! My máme nespočetné možnosti srovnávat, a prosíme naše žáky, aby si také osvojili toto přesvědčení. Ať se každý pokusí přiblížit tomuto cíli. Taková dobrá příležitost dozvědět se více o takovémto vývoji je vám, žákům, dána ve vyšším vědomí návštěvou míst světla. Zde budete poučeni, co vy sami v tom můžete učinit a jaké kroky vyžaduje vaše individuální cesta. Nesmí se vyskytnout lenost u vážného žáka, který se dal do služby bratrství světla. Bratrství počítá s vaší energií, a každá liknavost z vaší strany poněkud zpomaluje váš vlastní a celkový vývoj.“

 

„MOCNÁ PŘÍTOMNOST BOŽÍ VE MNĚ A VAŠE VELKÉ BYTOSTI PRVNÍHO PAPRSKU !  PONECHTE STÁLE VAŠI SÍLU, MOC A VAŠI OCHRANU PŘI MNĚ, ABYCH JE MOHL VYJEVIT K POŽEHNÁNÍ SVÉHO BLIŽNÍHO.“

 

 

 

PONDĚLÍ“ -  DRUHÝ PAPRSEK

Zlatožlutý plamen: 

MOUDROST, OSVÍCENÍ, LÁSKA A MÍR

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PROSÍM ZLATOŽLUTÝ PLAMEN OSVÍCENOSTI, ABY OBKLOPIL MNE A VŠECHNO, ČEHO SE DNES DOTKNU. JÁ JSEM BOŽÍ OSVÍCENOST A MOUDROST, KTERÁ PROUDÍ DO VŠEHO ČEHO SE DOTKNU.“

 

„JSEM SI VĚDOM, ŽE JE VE MNĚ ZAKOTVENA NEKONEČNÁ SÍLA PRO VŠECHNY POŽADAVKY MÉHO ŽIVOTA… JSEM SI VĚDOM, ŽE VE MNĚ ŽIJE BOŽÍ INTELIGENCE, KTERÁ SE SKRZE MNE PROJEVÍ… JSEM SI VĚDOM, ŽE EXISTUJE JEN JEDINÁ SÍLA – „BOŽÍ SÍLA VE MNĚ“ – A ŽE TA SÍLA PŮSOBÍ TAK SILNĚ, JAK SILNÁ JE MÁ VÍRA V NI.„

 

„PROJEV SE, TY SÁM KRISTE VE MNĚ, AŤ SE NYNÍ NAPLNÍ BOŽÍ PLÁN SE MNOU !“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr KONFUCIUS, Chohan Druhého paprsku a vedoucí ohniska (chrám Monte Rocky) – Beennbodu, říká:

„Centrum světla ve vás vyzařuje stále Božské síly, jimiž budou živena vaše těla. Čím více usměrníte svou pozornost na toto centrum světla a uznáte je pro sebe za jedinou působící sílu, o to zářivější a obsáhlejší to může být, až dosáhnete úplného panství nad svým životem. Toto je znovuzrození Krista, Božího člověka, který řídí všechno vaše konání. Pokud nedosáhnete této jednoty, tohoto splynutí s Kristem, bude váš život stále ještě podřízen lidským reakcím, a Boží plán se stále ještě nemůže uskutečnit v celé své plnosti. Představa, že dokonalost ve vás spočívá a že vy jste dosud tento poklad nevyzvedli jen z neznalosti, měla by být pro vás pobídkou, abyste na to zaměřili svou námahu. Zaměřte svoji pozornost na to, abyste v sobě zachovávali více než dosud rozhodnutí Krista, aby On vaše kroky řídil a Boží plán se uskutečnil.“

 

 

Nanebevzetý Mistr KUTHUMI, dříve Chohan Druhého paprsku, nyní učitel světa říká:

„Plníme věrně svůj úkol, abychom lidstvu na Zemi opět ukázali opravdový smysl jejich života. Nyní odchází doba hlubokého materialismu, neboť jiné, vyšší záchvěvy zasahují systém planet a působí na lidi netušeným způsobem. Staletý spánek skončil, začíná doba svobody a vnáší do lidských duší síly, které jsou pro ně nové a vedou je úplně jiným směrem, nezvyklým pro jejich dosud zkalený pohled. Ten tak plně zakořeněný obraz světa, který vyučoval vyšší poznání, a jemuž dodávala rázu náboženská dogmata a omezování, která sem zasahují ještě ze staletí temna, bude rychle vymeten. Volnost ducha, pravé poznání lidského životního cíle, rozvoj vnitřních sil, bratrská láska, to jsou hodnoty, které nová doba přinese a lidstvo se pro ně otevře. Přežitá epocha, které se ještě mnozí drží, protože si chtějí udržet svůj pozemský majetek končí, a s ní končí i nadhodnocování hmotných vymožeností.“

 

 

MODLITBA FRANTIŠKA Z ASISI

„PANE MŮJ, UČIŇ MNE NÁSTROJEM TVÉHO MÍRU. KDE PANUJE NENÁVIST, DOVOL, ABYCH ZASÉVAL LÁSKU, KDE PANUJÍ URÁŽKY, AŤ ZASÉVÁM ODPUŠTĚNÍ, KDE PANUJE BEZNADĚJ A HRŮZA, AŤ ZASÉVÁM NADĚJI, KDE PANUJE TMA, AŤ ROZDÁVÁM SVĚTLO, KDE PANUJE SMUTEK, AŤ VZBUZUJI VESELÍ.“

 

„Ó BOŽSKÝ MISTŘE, UČIŇ MNE UTĚŠITELEM A NE HLEDAJÍCÍM ÚTĚCHU, CHÁPAJÍCÍM, A NE HLEDAJÍCÍM POCHOPENÍ, MILUJÍCÍM, A NE HLEDAJÍCÍM LÁSKU, NEBOŤ JEN VŽDY DÁVAJÍCÍMU SE DOSTANE, VŽDY ODPOUŠTĚJÍCÍMU JE ODPUŠTĚNO A JEN UMÍRAJÍCE SE ZNOVU RODÍME PRO ŽIVOT VĚČNÝ.“

 

„AMEN“

 

 

JOPHIEL (Archaii: Konstantia), Archanděl osvícenosti, říká:

„Uvědomili jste si při mnoha příležitostech svou vnitřní moc a sílu. A potom vždy, když to příležitost vyžadovala, mohli jste používat více, než obvyklé síly. Vyrostou z moci vašeho Božího „Já“, které přebírá ve výjimečných situacích vaše vedení. Když vaše vnější Já Sám je umlčeno, bude tato síla působit jako osvícení nebo zvláštní inspirace do vašeho světa. Vy sami jste těmi, kdo ji vždy znovu omezuje. Zvykněte si na to přenechat vnitřnímu světlu, aby se projevilo. Dosáhnete toho tím, že odsunete do pozadí povrchnost, rozum a city. Můžete se naučit udržovat toto světlo ve stálém pohybu tím, že svůj život proložíte častými okamžiky ticha a svou pozornost na toto udržování zaměříte. Budete cítit, jak se vaše síly zněkolikanásobí. Zůstaňte soustředěni na toto spojení, které stále trvá, které však potřebuje uznání, aby se mohlo uplatnit. Vzývejte mne a Já vám budu pomáhat.“

 

 

CASSIOPEIA (Paprsek dvojče: Minerva), Elohim moudrosti říká:

„Smysl druhého paprsku je vnímání a osvícení, aktivní pozorování Božího plánu. Když jste se rozhodli konat Boží Vůli, můžete její záměry přijmout společně s návodem, jak je možno je uskutečnit.“

 

„Proto buďte tiší a nechte  Zlatožlutý plamen se projevit.“

 

„JÁ JSEM VEDOUCÍ LÁSKA, MOUDROST A OSVÍCENOST, KTERÉ SE PROJEVUJÍ VE VŠEM CO MYSLÍM, MLUVÍM A KONÁM. PŘIKAZUJI TĚMTO SILÁM, ABY DO MĚ STÁLE PROUDILY, ABY SE V MÉM ŽIVOTĚ MOHL USKUTEČNIT BOŽÍ ŘÁD.“

 

„VE JMÉNU MÉHO BOŽSKÉHO „JÁ JSEM“ DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI DRUHÉHO PAPRSKU ZA VŠECHNA POUČENÍ A POKYNY, KTERÉ MNĚ NECHALY POZNÁVAT MOU CESTU.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM“

 

 

„ÚTERÝ“  - TŘETÍ PAPRSEK

Růžový plamen: 

ČISTÁ BOŽÍ LÁSKA, VZÝVÁNÍ A TOLERANCE

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RŮŽOVÝ PLAMEN LÁSKY: NAPLŇ MNE A MŮJ SVĚT ZÁŘENÍM ČISTÉ BOŽÍ LÁSKY, KTEROU NEOSOBNĚ POSÍLÁM DO VEŠKERÉHO ŽIVOTA. MOJE MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ, MLUVA A JEDNÁNÍ JSOU NAPLNĚNY LÁSKOU. TRPĚLIVOST, ODPUŠTĚNÍ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ MOHOU SKRZE MNE PROUDIT DO VŠEHO ŽIVOTA. JÁ JSEM UTĚŠUJÍCÍ PŘÍTOMNOST PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU VEDENI NA MOU CESTU.“

 

„VY VELKÉ BYTOSTI TŘETÍHO PAPRSKU, DĚKUJI ZA VAŠE VŠUDYPŘÍTOMNÉ VYZAŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY, KTERÁ STÁLE PROTÉKÁ ATMOSFÉROU A ŽEHNÁ VŠEMU ŽIVOTU.“

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

MAHA CHOHAN (Paolo Veneziano), dříve Chohan třetího paprsku, říká:

„Ve všepronikající „Boží Lásce“ je skryt každý proud života, úplně lhostejno, co se stane. Tato čistá „Boží Láska“ je základem a příčinou života a nic ji nemůže zmenšit. Všechny obtížné životní zážitky se uložily do našeho nižšího Já. „Boží Láska“ stojí vysoko nad tím a všechny pozemské události jsou zahrnuty ve velkém plánu proudu života.“

 

„Tak spěchá proud života skrz inkarnace, učí se, vyrovnává chyby, klade nové příčiny pro příští zosobnění a stále jej vede a nese „Boží Láska.“ Jestliže na vše nahlížíme z tohoto vznešeného hlediska, blednou všechny pozemské události.“

 

Nanebevzetá Mistryně ROWENA, Chohan Třetího paprsku, říká:

„Idea, nebo Boží plán pro každý z proudů života je pevně určen od počátku všech dob. Předvídá splnění stále vyšších stupňů vývoje. Láska vám bude pomáhat, abyste to měli lehčí. Láska je základ vašeho bytí, bez ní není nic. Není žádné univerzum bez Lásky, vůbec žádný život a proto, abyste se to naučili, jste tady. Já jsem vám stále nablízku a vždy připravena pomoci na vaše zavolání, když je potřeba vyzařovat Lásku.„

 

„Souvislost duchovních snažení naší „Země“ se stane jednoho dne viditelnou, až všichni uznají nutnost vyčistit je od lidských příměsí. Když potom extrakt jednotlivých učení bude vidět, je nutno všechna učení převést na jednoho jmenovatele. Tato doba přijde, až mnoho lidí uvidí a uzná své vlastní myšlenkové výtvory, až světlo tak zesílí, že pronikne každou substancí. Teprve potom budou úspěšné všechny snahy o mír ve světě. Nejdříve bude tento vývoj probíhat na úrovních pro nás neviditelných. Vaše energie bude pro toto gigantické dílo očisty nutně potřebná – dejte ji k dispozici a vědomě daná v Lásce sehraje značnou úlohu v běhu událostí – může být učiněno mnoho dobrého. Vaše služba nesmí být nikdy samoúčelná, ale má být vedena jedinou myšlenkou – být milujícím pomocníkem, který všechny schopnosti dává do služeb života.“

 

SAMUEL (Archaii: Caritas), Archanděl uctívání, říká:

„“Svatý elixíre života“ v srdcích lidstva, přivoláváme Tě ze spánku starých časů, aby ses opět vyvinul ve všepronikající oheň !“

 

„Ve vás vstoupil tento oheň do činnosti, ale musí svítit ještě krásněji, ještě zářivěji a musí proniknout celé vaše bytí. Potom se teprve stanete KRISTEM VE SKUTEČNOSTI !  Vaše pozornost by se měla ještě více nasměrovat na to, nic jiného není pro vás tak důležité, pro váš pokrok a pro procitnutí celého lidstva. Všechno vnější má proti tomu malý význam.“

 

„My přijdeme na vaše zavolání, abychom naším dechem rozdmýchali tento vnitřní oheň a abychom ho přivedli do plného záření, abyste se vy na psychické úrovni mohli stát našimi lepšími spolupracovníky a pomocníky. Když stojíte v Božím ohni, měli byste jako pán přes nízké říše nabídnout tento oheň, až nastanou události, které žádají vaše plné nasazení.“

 

ORION (Paprsek dvojče: Angelika), Elohim Třetího paprsku, říká:

„Přináším každému jednotlivému z vás plnost Růžového plamene, jako tavící, rozpouštějící, osvobozující duševní alchymie, která odstraní každou nedokonalost z vašich vzpomínek a citového světa, a která rozjasní vaše éterické tělo. Člověk neví, co s sebou nosí a jak hluboko je to pohřbeno v jeho podvědomí, jak vy říkáte. V něm jsou všechny vzpomínky a každá zkušenost ze všech vtělení skryty, od prvního dne, kdy váš proud života vypadl z milosti až do dnešního okamžiku. Boží plán znovu a znovu spojuje určité životní proudy, pokud v sobě ještě nesou nerozpuštěné vzpomínky.“

 

„Právě v této době k vám přicházejí proudy života, se kterými ještě nejste v dokonalém souladu. Vědomě nyní postavte obraz dokonalosti každého tohoto člověka před své duchovní oko. Otevřete se tomu, abych vám k tomu předal sílu svého cítění. Můj cit bezpodmínečně milujícímu odpuštění proti těmto proudům života. Když ho přijmete, ochrání vás to od každého zpětného úderu energií vašich minulých chyb. – Tak dává Boží milost každému člověku stále novou příležitost uvést vše do pořádku.“

 

„VELKÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA – LÁSKY, MOUDROSTI A SÍLY. VYLIJ BOŽÍ ESENCI LÁSKY DO SVĚTA NA AURU KAŽDÉHO PROUDU ŽIVOTA NA „ZEMI“. OSVĚTLI CELÉ LIDSTVO, NECH JE POCÍTIT BOŽÍ LÁSKU A BLAŽENOST A UKAŽ MU, ŽE TY JSI ŽIVOT VE VŠECH VĚCECH.“

 

„DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI, KTERÉ PŮSOBÍTE VE TŘETÍM PAPRSKU S RŮŽOVÝM PLAMENEM LÁSKY A SLIBUJI POSKYTNOUT SVOJI NAHROMADĚNOU ENERGII, ABY POŽEHNALA ŽIVOT.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

„STŘEDA“ - ČTVRTÝ PAPRSEK

Křišťálově bílý plamen:

ČISTOTA, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A NANEBEVZETÍ

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM KŘIŠŤÁLOVĚ BÍLÝ PLAMEN, KTERÝ MNE A VŠECHNO, S ČÍM PŘIJDU DO STYKU, NAPLŇUJE. VOLÁM BYTOSTI A MOCI PLAMENE ČISTOTY, ABY MNE A VŠECHNY LIDI ZAHALIL VŠEPRONIKAJÍCÍM BÍLÝM SVĚTLEM, JEŽ ODVÁDÍ VŠECHNY PROUDY ENERGIE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT MOJE ZÁCHVĚVY.“

 

„ODPOROUČÍM ČISTOTU DO KAŽDÉHO ELEKTRONU SVÉHO TĚLA … OKAMŽITĚ SE ROZŠIŘUJE, ROZPÍNÁ A VŠECHNY STÍNY A POTÍŽE SE ROZPOUŠTĚJÍ.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr SERAPIS BEY, Chohan Čtvrtého paprsku a vůdce plamene nanebevzetí, říká:

„Staré tradice byly vždy zábranou pokroku a zdržují, odvracejí člověka od nových poznatků. Poutník na cestě světla má takové šaty, které ho tísní, a - abychom zůstali u našeho podobenství - má obléci nové, světlé a lehké oděvy, které propouštějí slunce a světlo. Přežité názory se musí bezpodmínečně změnit. Prudce vzroste připravenost lidí ke vzájemnému porozumění. Počátky je už vidět a pod tlakem poměrů se uskuteční. Pokud se to všechno nestane dobrovolně  z vnitřní připravenosti, bude se o to muset postarat ten tzv. Osud – přísný Mistr pro ty ještě váhající.“

 

„Působením stoupajících sil, které vlijí své proudy do života, vzchopíte se a získáte odvahu také vy, učedníci. Nic nesmí vaše srdce zatěžovat. V důvěře ve vítězství světla rozepněte své perutě, které vás vynesou do čistých výšin Lásky a Důvěry. Odtud poznáte, že všechno má svůj hluboký smysl, a že vaše práce přispívá k tomu, že ještě může být mnoho zmírněno a mnohému zabráněno z toho, co jinak za nesnáze na lidstvo přijde. Probuzení vašich sil světla vás připraví na to, abyste poskytovali různé pomoci a sloužili světlu jako vodiči, jako vůdci.“

 

 

APEL NA MISTRA SERAPISE BEYE

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, POKLÁDÁM SE PŘED OLTÁŘ NEJVYŠŠÍ HARMONIE VAŠEHO BOŽSKÉHO TROJOHNĚ, CO SÁLÁ TAKÉ V NAŠICH SRDCÍCH. Z TOHOTO SVATÉHO STŘEDU NAŠEHO BYTÍ PROSÍM A ŽÁDÁM O PŘÍTOMNOST VAŠEHO BÍLÉHO OHNĚ – ASCENSAO, ABYCH ZVÝŠIL A URYCHLIL VIBRACI AUTENTICKÉ BOŽÍ LÁSKY VE MNĚ. MILOVANÝ MISTŘE SERAPISI BEYI, VYPLNĚN LÁSKOU, VOLÁM PO TVÉ PŘÍTOMNOSTI! MAJESTÁTNÍ SVĚTELNÁ BYTOSTI, ROZZÁŘI SVÉ PRÝŠTÍCÍ BÍLÉ SVĚTLO VE VŠECH LIDSKÝCH SRDCÍCH, TAK ABY BOŽÍ LÁSKA SE V NICH ZNOVU ROZEZNĚLA PO CELÉ PLANETĚ. JÁ JSEM V HLUBOKÉ SKROMNOSTI A S VELKOU TOUHOU TA BRÁNA OTEVŘENÁ, KTEROU TVÁ NEKONEČNÁ LÁSKA MŮŽE PROUDIT K UŽITKU LIDSTVA. VE JMÉNU SVATÉ BYTOSTI „KRISTOVY“ V NÁS A V KAŽDÉM ČLOVĚKU NA „ZEMI“ JSME TI NEKONEČNĚ VDĚČNI, MILOVANÝ MISTŘE SERAPISI BEYI.“

 

 

GABRIEL (Archaii: Hope), Archanděl zmrtvýchvstání, říká:

„Pojem zmrtvýchvstání je křesťanstvu znám ponejvíce jen činy velkého Mistra z Nazaretu jako zmrtvýchvstání z hrobu a pozdější nanebevzetí.“

 

„Ale zmrtvýchvstání se děje stále, jak u každého člověka, tak i v přírodě. Zmrtvýchvstání je kouzelné zaklínadlo, když po dlouhém zimním spánku opět počíná vše růst a všechen život se začne obnovovat. Každý vědoucí může sílu Plamene zmrtvýchvstání použít pro své zdokonalení a pro své příští vítězství. Kéž by vaše srdce přijala síly zmrtvýchvstání, aby přispěly k obnovení zmrtvýchvstání povrchního člověka do Božího Kristova vědomí.“

 

CLAIRE (Paprsek dvojče Astrea), Elohim čistoty, říká:

„Žádná moc pozemského světa není schopna potlačit světlo v srdci člověka. Je nedotknutelné pro vše vnější. Myslete na to, že slupka, kterou nosíte, materie, která drží v zajetí váš skutečný život, není nic jiného, než krystalizace Božího Ducha, který vás oživuje, kterého v sobě nosíte – jehož částí jste.“

 

„Při tomto zhuštění se ztrácí vzpomínka na všechnu krásu říší světla a člověk věří, že je skutečným životem to, co může ohmatat, pochopit vnějšími smysly. Z těchto pout hmoty se musí opět osvobodit. Je proto vaší úlohou prosvětlit tělo duševní a tělo vnitřní.“

 

„Pomáháme vám vyčistit drobné částice, atomy a kroužící elektrony a zvláště meziprostory, ve kterých se temné substance pevně usadily. Toto všechno odtaje a zářící krása vašeho původního oděvu se opět objeví! Přijměte mou pomoc, kterou vám tak láskyplně nabízím.“

 

„Nezmenšujte čistotu negativními myšlenkami, nepromyšlenými slovy – zůstaňte skrytí !  Uchováváme tento vzor pro každého žáka a je na vás, abyste činili totéž.“

 

„JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ BOHATÉ PLNOSTI VŠEHO DOBRÉHO PRO SVŮJ PROUD ŽIVOTA !“

 

„JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ SVÉ VĚČNÉ MLADOSTI A KRÁSY, SVÉHO DOKONALÉHO VIDĚNÍ A SLYŠENÍ, SVÉ NEKONEČNÉ SÍLY A ENERGIE A SVÉHO DOKONALÉHO ZDRAVÍ !“

 

„DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI ČISTOTY A SIL VZKŘÍŠENÍ ZA VAŠI LÁSKU A VŠECHNY BOŽÍ DARY, KTERÉ VYZAŘUJETE PRO „ZEMI“ A PRO VŠECHEN ZDE SE ROZVÍJEJÍCÍ ŽIVOT.“

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

 

„ČTVRTEK“ - PÁTÝ PAPRSEK

Vrcholně zelený plamen se zlatě zabarvenou září:

PRAVDA, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNOST

 

„VE JMÉNU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ ZASVĚCUJI SVŮJ ŽIVOT SVĚTLU A DOBRU TAK, ŽE MYSLÍM JEN DOKONALE, ŽE MOJE CITY ZŮSTÁVAJÍ KLIDNÉ, LÁSKYPLNÉ, DOBROTIVÉ, PŘIPRAVENÉ POMOCI A BLAŽENÉ, ŽE MOJE OČI VIDÍ DOKONALOST, MOJE RUCE ŽEHNAJÍ A UZDRAVUJÍ, ŽE MÉ NOHY JSOU POSLOVÉ DOBRA A MOJE TĚLO JE SILNÉ A PŘIPRAVENÉ KU POMOCI A PŘIPRAVENÉ BÝT BOHATÝM NÁSTROJEM, KTERÝ BOŽÍ DOKONALOST UVEDE V ČINNOST.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr HILARION, Chohan Pátého paprsku, uzdravování a pravdy, říká:

„´Zelené světlo´ znamená pro vás děti „Země“, že cesta je volná. Jestliže vzýváte Zelený plamen, jestliže jej uvedete do svých těl, on si už vybuduje cestu k uzdravování. On je ta cesta, která vede k dokončení vašich tělesných forem. Když vzýváte své přátele světla, aby vám seslali síly uzdravování, buďte přesvědčeni o tom, že tak učiní. Jen na vás záleží, jak dalece jste připraveni je přijmout. Ještě je možné, že vám něco chybí na průchodnosti pro Boží síly. Ještě je možné, že jste stále jste uvězněni ve svém pozemském Já, a toto Já vás ohraničuje, tvoří kolem vás zábrany.“

 

„Zelený plamen znamená ale také pravdu a pravda je dokonalostí. Ve světle Boží pravdy poznáte smysl své služby. Snažte se stále o pravdu ve svém vlastním srdci. K tomu náleží také čistota vašich pohnutek. Sloužíte celku, jestliže vidíte jako cíl osvobození života od všech nedokonalostí. Váš vlastní pokrok se tím také uspíší, to by však neměl být nikdy hlavní důvod vašeho namáhání. Toho si musíte být jasně vědomi. Boží plán vašeho života již nesnese žádné postranní cesty a okliky, uvolněte se ode všech osobních žádostí, neboť váš vlastní cíl může být dosažen jen pokrokem celku. Také to je důležitý aspekt pravdy, který někteří žáci ještě nepochopili. Pohlížejte na pozemský život z vyššího hlediska a vnější věci ustoupí do pozadí.“

 

„Stojíte ve světle Boží pravdy – nechte ji proudit do všeho, co tvoří váš život. Pravda je čistá a dokonalá a jestliže ji vyšlete před sebe na cestu, nemůže už kolem vás být nic nedokonalého. Světlo pravdy vyzvedne všechno, co je dobré a krásné a to nízké nechá opadat, neboť to není pravda !“

 

 

APEL NA ZELENÝ PLAMEN

„VE JMÉNU A CELOU MOCÍ MÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, VOLÁM PO VÁS - MILOVANÝ MISTŘE HILARIONE, MILOVANÁ SVATÁ MATKO MARIE, MILOVANÝ ARCHANDĚLI RAFAELI A ELOHIME VISTO! PROZAŘ, PROPAL, PROMYJ VAŠIM ZELENÝM PLAMENEM LÉČENÍ A OBNOVY KAŽDÝ CENTIMETR, KAŽDOU BUŇKU MÉHO FYZICKÉHO TĚLA, KAŽDOU ČÁSTICI A KAŽDÝ ORGÁN A UČIŇ TAK SKUTEČNOSTÍ JEHO DOKONALOU OBNOVU. VĚDOMĚ A NAVŽDY PŘIJÍMÁM TUTO NOVOU SKUTEČNOST A JSEM ZA NI NESKONALE VDĚČEN. JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PLNĚ VYLÉČEN.“

 

„AMEN“

 

 

RAFAEL (Archaii: Matka Maria), Archanděl uzdravování a posvěcení, říká: 

„Svítící světelné proudy jsou ty, které vás spojují s Božím světem, a zvláště tehdy budou mocné a plné síly, jestliže bude vaše vědomí otevřené a vzhůru pozdvižené. Tímto spojením do vás vtéká, vždy dle potřeby proud síly, který slouží vám a vaší práci, nebo který, posílený vaší energií, posíláte dále k požehnání života.“

 

„Vaše Božské Já je vodič těchto sil a vy jste Jeho část. Nikdy si nemyslete, že jste odděleni od svého Božího pramene. Jeho světlo do vás stále vtéká.“

 

„Jsme vděčni za každého pomocníka, který se připravuje k tomu, aby se stal středem pro hojivé síly – vzývejte mne, jestliže chcete přivést požehnání pro „Zemi“.“

 

„Žehnejte denně sami, když vaše oko vidí nedokonalé věci a proste za odpuštění za zneužití energie. Jen ten proud života je v největším nebezpečí, který se sám opět nepozvedne a který se o to stále znovu nepokouší.“

 

VISTA (paprsek dvojče: Kristall), Elohim Pátého paprsku, koncentrace, hudby a Vševidoucí oko Boží, říká:

„Už při světských činnostech denního života nemůžete nic dobře vykonat bez soustředění. Kde není soustředění, je jenom průměrnost, všeho se dotýkáte jen povrchně. Kdo se rozhodne pro vyzvednutí nad masy, kdo chce mistrně rozvinout alespoň jeden projev života, ten by měl sledovat svůj cíl důsledně. Podle síly koncentrace se potom dostaví rozvoj, působivost a mistrovství.“

 

„Také jako Elohim hudby a jako velký hudebník mám povinnost – a je mi radostí dbát na to – aby kosmický tón a symfonie veškerých systémů planet zněly v harmonii se všemi jinými systémy celé galaxie. Nechtěli byste také vy, kteří spolupracujete na vývoji lepšího světa, připojit svůj harmonický zvuk tak, že budete vysílat harmonické, léčivé a míruplné myšlenky a city, které přispějí k nádherné hudbě sfér ?“

 

„VE JMÉNU PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ JÁ JSEM DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI PÁTÉHO PAPRSKU ZA VAŠE SÍLY PRAVDY, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNÍ.“

 

„POSVĚŤTE MOJE NÍZKÁ TĚLA, ABY SE MOHLA VYVINOUT K DOKONALOSTI. UJMĚTE SE ZVLÁŠTĚ TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ NEVĚŘÍ NA VĚČNÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT A NAPLŇTE JE ROZUMEM A POROZUMĚNÍM, POZNÁNÍM PRAVDY, ABY ZNOVU NAŠLI VÍRU V BOŽÍ VŠEMOHOUCNOST A MOHLI VKROČIT NA CESTU DO VĚČNÉ SVOBODY.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

„PÁTEK“ - ŠESTÝ PAPRSEK

Zlatě a rubínově zbarvený plamen:

MÍR, POKOJ, UZDRAVOVÁNÍ, SLUŽBA A MILOSRDENSTVÍ

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RUBÍNOVĚZLATÝ PLAMEN POKOJE A SLUŽBY:

 

„PROUDI DO KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A PŮSOB SKRZE MNE POŽEHNANĚ NA VEŠKERÝ ŽIVOT, ABY VŠICHNI, S NIMIŽ PŘIJDU DO STYKU, CÍTILI TVOU LÁSKU, TVŮJ POKOJ A TVOU DOKONALOST. JÁ JSEM ŽEHNAJÍCÍ, HOJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ DO VŠECH STRAN PŘINÁŠÍ MÍR A HARMONII.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Velký Mistr JESUS CHRISTUS, nyní zastávající úřad Kosmického Krista, říká:

„Milovaný poutníku na stezce světla, měj mysl pozdviženou ke Kristu v tobě. Také během všedního dne by ti to mělo být možné. Už jsi zapomněl, odkud pocházíš ?  Pramen tvého života je světlo, čistá dokonalost. Nyní putuješ zpět ke svému prapůvodu, k prameni, který tě vyslal, abys sbíral zkušenosti v tomto pozemském světě.“

 

„Je nejvyšší čas probudit opět v lidech vědomí Krista. Všechny ty bytosti, které řídí osudy planety Země, jsou připraveny dát lidským dětem poslední popud, aby se nyní v tomto pozemském životě dozvěděly o důvodu svého bytí zde na Zemi. Minulá staletí byla naplněna činností těch, kteří nepoznali vnitřní světlo, kteří zapomněli, že jako křesťané měli splnit přikázání Lásky. A tak se teprve v této době probouzí v snaživých lidech poznání, že velký zákon lásky ke všemu živému musí nyní najít své naplnění.“

 

„Vašim učitelům velice záleží na tom, abyste nyní zákon Lásky jasně vyjádřili a zformovali a používali nejen vůči svým bližním, ale také i pro veškerý život na planetě „Zemi“ a zvláště pro ty, kteří ještě žijí v temnotě.  Ještě se nenaplnil nyní končící starý věk a tak jej nechte v jeho posledních výběžcích s vaší pomocí přece ještě dosáhnout úspěchu – jeho skutečného smyslu a cíle: připravit lidstvo na velké vylití Svaté životní esence, která dodá rázu „Vodnáři Aonovi“. Láska je podmínkou k uskutečnění tohoto cíle. Učiňte toto svým stálým předsevzetím: Žít Láskou, teprve potom se může uskutečnit Boží plán pro každého jednotlivce.“

 

 

APEL NA KRISTOVU PŘÍTOMNOST

„JÁ JSEM KRISTOVA PŘÍTOMNOST, ZAKOTVENÁ V MÉM SRDCI, CO K SOBĚ PŘITAHUJE MAGNETICKOU SÍLU JEHO LÁSKY K DOKONALÉ REALIZACI A PŘIJETÍ MÉHO OPRAVDOVÉHO BOŽSTVÍ. SPOČÍVÁM NYNÍ V TÉTO BOŽSKÉ PŘÍTOMNOSTI VE MNĚ. JÁ JSEM V JEJÍ ÚPLNÉ A DOKONALÉ MANIFESTACI. JÁ JSEM KRISTUS V ČINNOSTI NYNÍ A NAVŽDY. JÁ JSEM VÍTĚZNÝ VZESTUP NA NEBESA, CO PŘEDČÍ VŠE, CO JE POUZE LIDSKÉ !“

 

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT NEJČISTŠÍHO NEBESKÉHO PLÁNU CO HLÁSÁ: BŮH OTEC ŽIJE A PULSUJE V KAŽDÉM LIDSKÉM TVORU !“

 

„BUĎ VŮLE TVÁ JAK V NEBI, TAK I NA ZEMI.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM“

 

 

Nanebevzetá Mistryně NAĎA, Chohan Šestého paprsku, říká:

„Láska, pramen života, nás navzájem spojuje. Nechte ji také mezi sebou působit! Hleďte se spojit do kruhu, svazku lásky. Prociťujte, jak jasné proudy energie vámi protékají… Ponechte Lásku, aby se ve vás rozšířila, vědomě postavte své bližní, se kterými stále ještě nejste v harmonii, do pilíře záření lásky a uvidíte, co zažijete, že se vlny uklidní a problémy vyřeší.“

 

„Volejte mne každé ráno, dříve než začnete pracovat a nechte mne, abych vám ukázala, jak váš všední den probíhá, když společně se mnou uvedete Lásku do průběhu svého dne. Jestliže tak nějaký čas budeme společně pracovat, postačí pomyslet na jméno a pramen lásky bude vtékat do vašich potřeb.“

 

URIEL (Archaii: Dona Grazia), Archanděl služby, říká:

„Přijdu do vaší přítomnosti, abych posílil svým dechem světlo ve vašich srdcích, abych roznítil vaši Lásku a oddanost, které vás mají přivésti do takového stavu, abyste byli schopni dále poskytovati svou službu.“

 

„Vaši pomocníci z andělských říší nejsou jen něžné, líbezné bytosti, ale také mocní služebníci světla, se kterým umějí zacházet a dát vám je k dispozici. Spolupracujte ještě mnohem více s těmito andělskými bytostmi, které jsou vám v Lásce oddány, které vidí vaše snažení a namáhání, a chtějí pomoci uskutečnit ten velký cíl, o který se snaží celý duchovní svět. Vaši přátelé vás zahalí silným ochranným pláštěm, kdykoliv o to budete volat, neboť jestliže se ponoříte do nižších sfér, abyste tam prováděli očistu, je žádoucí, abyste se zahalili, abyste se obklopili silnou ochranou.„

 

TRANQUILITAS (Paprsek dvojče: Pacifica), velký Elohim míru, říká:

„Pokoj a harmonie, tyto Boží vlastnosti, které rozptýlí každou disharmonii, jsou cílem a úkolem lidských dětí planety „Země“. Já jsem Elohim, který střeží svatou vlastnost míru pro tento systém planet a leží mi na srdci, abych upozornil děti „Země“ na to, že tato ctnost se musí nejprve probudit v jejich nitru, jestliže se má mír uskutečnit ve vnějším světovém dění. Předtím se musí probudit ještě mnoho duší a poznat svůj Božský původ. Bude vaším velkým úkolem na tom pracovat a nevědomé poučovat, ponenáhlu, postupně odstraňovat disharmonie a v čistotě, odpovídající poměrům, dát život do služby „Celku“.“

 

„Váš úkol se kterým jste vstoupili do tohoto vtělení, je pomoci zajistit mír na této planetě a praktikovat svobodu beze všech omezení. Učte tomuto vědění a jeho používání také své bližní.“

 

„JÁ JSEM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A ŽIVOT OPRAVDOVÉHO POKROKU A MÍRU NA „ZEMI“, JEDNOTY A SPOLUPRÁCE VŠECH LIDÍ A TAKÉ MÍRU SE ZÁKLADNÍ PRVOTNÍ ŘÍŠÍ AŽ DO DOBY, KDY BUDE USKUTEČNĚN BOŽÍ PLÁN PRO LIDSTVO NA „ZEMI“.“

 

„VY, VELCÍ SPRÁVCOVÉ SIL MÍRU, DĚKUJI VÁM ZA VAŠE MOCNÉ SLUŽBY PRO MNE A VŠECHNY LIDI.“

 

„ZAHALTE VŠECHEN ŽIVOT NA ZEMI DO UKLIDŇUJÍCÍHO MÍROVÉHO ZÁŘENÍ A ZAŽEHNĚTE - ZAPALTE V KAŽDÉM ČLOVĚKU PŘÁNÍ, ABY SE I ON SÁM STAL OHNISKEM MÍRU A POKOJE.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

SOBOTA - SEDMÝ PAPRSEK

Fialový plamen:

MILOST, SLITOVÁNÍ, SOUČET, VZÝVÁNÍ, TRANSFORMACE (PŘEMĚNA) A SVOBODA

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VYVOLÁVÁM FIALOVÝ PLAMEN PŘEMĚNY A PŘIJÍMÁM NYNÍ JEHO MOCNOU ČINNOST! ZA ZNEUŽITÍ BOŽÍ ENERGIE VZÝVÁM ZÁKON ODPUŠTĚNÍ A NAPLŇUJI SVOJE NIŽŠÍ TĚLA A SVŮJ SVĚT OČISTNÝMI, PROMĚŇUJÍCÍMI SILAMI FIALOVÉHO ZÁŘENÍ. MOCNÁ „JÁ JSEM“ PŘÍTOMNOSTI DRŽ MNE PEVNĚ UZAVŘENÉHO V PILÍŘI FIALOVÉHO OHNĚ, KTERÝ VŠECHNO NEDOKONALÉ VE MNĚ A KOLEM MNE PŘEMĚNÍ V DOKONALÉ A DEJ MI VŠE, CO POTŘEBUJI K VYKOUPENÍ, ABYCH MOHL VSTOUPIT NA NEBESA A BÝT SVOBODNÝ !“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr SAINT GERMAIN (Plamen dvojče: Potria), Chohan sedmého paprsku (nám začínajícího 2 000 letého cyklu), říká:

„Vy, děti nového věku jste následovali „Boží plán“, který vás spojil s přáteli světla, kteří vás předešli. Tito vaši přátelé ve světle vám podávají ruku, aby vás znova vedli, neboť my víme, že můžete zářícího cíle dosáhnout. Vedlejší cesty, kterými jste v dřívějším životě chodili, jsou již za vámi. Žijete v přítomnosti, dnes s vědomím, že spolupracujete na příchodu lepší doby.“

 

„Vy, přátelé mého srdce, zůstaňte trvale na této cestě. Obsahuje všechno, co kdy můžete potřebovat ke svému zdokonalení – partnerství s velkými „Nanebevzetými“ bytostmi světla, které od Aonů řídí osudy universa (vesmíru) – blaženost, která vám bude přidělena, jestliže budete působit jako takový partner na fyzické úrovni. „

 

„Máte možnost nechat změnit a nechat rozplynout to, co ještě ve skrytu trvá ve vzpomínkách. Dostali jste k tomu do rukou nástroj – proměňující a očišťující síly, které už tak dlouho používáte. Působí ve vašem životě, očišťují a osvobozují vás od pout minulých časů a všechny potíže se zvolna rozplývají. Buďte na stráži před našeptáváním svého nižšího Já, které by se rádo dostalo do popředí.“

 

 

APEL NA FIALOVÝ OHEŇ

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V NITRU MÉHO SRDCE, MILOVANÝ ASCENSIONADO MISTŘE SAINT GERMAINE, ARCHANDĚLI EZEQUIELI, SVATÁ AMETHYSTO, MOCNÝ ARCTURE, VELKÝ SAJTRU, MILOVANÁ KWAN YING A VŠICHNI OSTATNÍ, CO SLOUŽÍTE ZEMI FIALOVÝM OHNĚM, VYZNÁVÁM VÁM LÁSKU SVÉHO SRDCE A VOLÁM VÁS VŠECHNY, ANDĚLÉ FIALOVÉHO OHNĚ,

 

POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY,

POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY,

POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY

 

KAŽDÝM MÍSTEČKEM NAŠICH TĚL, FYZICKÉHO, ÉTERICKÉHO, EMOCIONÁLNÍHO, A MENTÁLNÍHO, KAŽDÝM CENTIMETREM NAŠÍ AURY, NAŠÍ ČINNOSTÍ, NAŠIMI PŘÍLEŽITOSTMI, V NAŠICH DOMOVECH, NA NAŠICH PRACOVIŠTÍCH.“

 

„UČIŇTE TAK KAŽDÉ OSOBĚ, KAŽDÉ SITUACI, KAŽDÉMU MÍSTU, KAŽDÉ VĚCI, CELÉ ELEMENTÁRNÍ ŘÍŠI, CELÉ PŘÍRODĚ, PTACTVU, ČTYŘNOHÝM TVORŮM, KAŽDÉMU ŽIJÍCÍMU TVORU V TOMTO MĚSTĚ, V TÉTO ZEMI, NA CELÉM SVĚTĚ, NA CELÉ PLANETĚ.“

 

„UČIŇTE A UDRŽUJTE TUTO OČISTU, DOKUD NEBUDOU VEŠKERÉ NEGATIVNÍ VÝTVORY LIDSKÉ MYSLI, VEŠKERÉ NEGATIVNÍ PŘÍČINY A ZÁRODKY PŘEMĚNĚNY V PRŮZRAČNOST A ČISTOTU, ZDRAVÍ A KRÁSU, SVOBODU A BOŽÍ DOKONALOST.“

 

„MILOVANÝ JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

EZEQUIEL (Archaii: Amethysta), Archanděl vzývání a proměny, říká:

„Odpouštějící a očišťující síla „Fialového plamene“ je svatý proud milosti Boží Lásky. Samotnou karmu jednoho pozemského života by často jeden člověk neunesl, mohl by být rozdrcen tou tíží, kdyby byla velikost Boží milosti předvídavě neopatřila tyto očišťující a rozpouštějící síly. Také, aniž by to lidé věděli, po celé věky protékal tento proud milosti atmosférou, řízen a střežen těmi Božími posly, kteří se této službě Lásky zasvětili. Lidským chápáním není možno změřit, jaké množství energie bylo zapotřebí, aby se znovu a znovu odstraňovaly alespoň ty největší nedokonalosti.“

 

„Jestliže se mohou už nějakou dobu dovídat o těchto mocných, očistných plamenech také ne dosud nanebevzetí lidé, můžeme za to děkovat rovněž snahám Velké hierarchie. Úspěch, který se dostavil při spolupráci se žáky, ospravedlňuje vydanou energii, a kdyby každý učedník vykoupil jenom svoje vlastní, špatně znějící výtvory, bylo by už mnoho učiněno.“

 

„Protože jste nyní převzali dodatečnou úlohu pomoci vykoupit karmu mas, jsme vám velmi zavázáni. Říkám vám to velmi rád, když vidím, jak vážně a horlivě plníte tento úkol. Nepociťujte jako křivdu, jestliže se do okruhu vaší aury dostane nějaká špatně znějící energie, neboť ještě stále je mezi těmi, kteří nebyli vzati na nebesa, málo ohnisek, která umí tuto energii rozpustit.“

 

ARCTURUS (Paprsek dvojče: Diana), Elohim vzývání, rytmu a svobody, říká:

„Používání Fialového plamene je zrovna taková věda jako každá jiná, kterou znáte z fyzického světa. Fialový oheň je inteligentní substance, kterou můžete používat. Každý, kdo se snaží s tímto působit, může to uvést v činnost pro svá nižší těla, stejně tak pro svůj domov a své záležitosti, pro celou planetu a všechny příslušné a ještě nevyvinuté říše. Jestliže tento plamen vzýváte a učiníte viditelným, stane se ihned účinným, aby zvýšil záchvěvy energie a přinesl všemu životu volnost.“

 

„JÁ JSEM PILÍŘ FIALOVÉHO OHNĚ, STŘEDISKO KOSMICKÝCH ENERGIÍ, KTERÉ MAJÍ NA VŠE NEGATIVNÍ ROZPOUŠTĚJÍCÍ, OČIŠŤUJÍCÍ PŮSOBENÍ, KTERÉ ROZPOUŠTĚJÍ VŠE NEGATIVNÍ.“

 

„MILOVANÝ NANEBEVZATÝ MISTŘE A KOSMICKÉ BYTOSTI, KTEŘÍ PŮSOBÍTE NA SEDMÉM PAPRSKU, DĚKUJI VÁM S VELKOU LÁSKOU A ÚCTOU ZA SÍLU PROMĚŇOVÁNÍ A SVOBODU PRO MNE A CELÉ LIDSTVO.

 

SLIBUJI, ŽE SVŮJ ŽIVOT, SVOJE SVĚTLO A SVÉ ENERGIE, KTERÉ JSEM NASBÍRAL, UVOLNÍM A BUDU POMÁHAT USKUTEČŇOVAT SVOBODU PRO VŠECHNY LIDI NA „ZEMI“.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

VZÝVÁNÍ PRO VEČER

 

„MILOVANÁ VŠEMOHOUCÍ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ VE MNĚ A MILOVANÝ „KRISTE !“ OHLÉDNĚTE SE NA CELÝ PROUD MÉHO ŽIVOTA A ŘEKNĚTE MI, CO MÁM JEŠTĚ ZLEPŠIT. UVOLNĚTE SVÝMA MILUJÍCÍMA SVĚTELNÝMA RUKAMA Z MÉHO KAUZÁLNÍHO TĚLA ENERGIE, KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ K TOMU, ABY KAŽDÁ VINA BYLA VYROVNÁNA. DĚKUJI VÁM A PŘIJÍMÁM TO, JAKO BY MI TATO MILOST BYLA JIŽ PROKÁZÁNA.“

 

„JÁ JSEM MOCNÝ, PŘEMĚŇUJÍCÍ, SILNĚ DYNAMICKÝ FIALOVÝ PLAMEN, KTERÝ UVOLŇUJE, ROZPOUŠTÍ VŠECHNY MINULÉ I DNEŠNÍ OMYLY, JEJICH PŘÍČINY A PŮSOBENÍ A VŠECHNY NEŽÁDOUCÍ VÝTVORY, ZA NĚŽ JE ZODPOVĚDNÉ MOJE VNĚJŠÍ JÁ, A PŘEMĚŇUJE TO VŠE NAVŽDY V DOKONALOST.“

 

„JÁ JSEM PŘEMĚŇUJÍCÍ FIALOVÝ PLAMEN, KTERÝ OČISTNĚ PLANE, PROŠLEHUJE MÝM ÉTERICKÝM TĚLEM A ROZPOUŠTÍ VŠECHNY SKVRNY, ZAHALUJE JIZVY A PORANĚNÍ, AŽ SE STANE ČISTÝM, BEZ POSKVRNY A JASNĚ TŘPYTIVÝM,“

 

„JÁ JSEM ZAHALEN DO ZÁŘENÍ ODPUŠTĚNÍ A ČISTOTY, KTERÉ OSVOBODÍ MŮJ ŽIVOT ODE VŠECH NA NĚM LPÍCÍCH STÍNŮ. JÁ JSEM OHEŇ LÁSKY, KTERÝ KAŽDÉ ZNEUŽITÍ SVÉ ENERGIE OKAMŽITĚ VYROVNÁ A OPĚT NASTOLÍ HARMONII.“

 

 

MODLITBA MATKY MARIE

 

„BOŽE, „OTČE NÁŠ“, VĚŘÍM ŽE NÁS ZACHRÁNÍŠ PŘED VĚČNOU ZÁHUBOU. PROSÍM ZACHRAŇ „ZEMI“, NA KTEROU JSI POSLAL SYNA SVÉHO, „V SRDCI“ JEDINÉHO PÁNA NAŠEHO, JEŽÍŠE KRISTA.“

 

„JSI NAŠE JEDINÁ NADĚJE. BOŽE, „OTČE VŠEMOHOUCÍ“, POHLEĎ NA HŘÍŠNÍKY JAKO NA ZBLOUDILÉ SYNY A DCERY. JSI NAŠE NADĚJE, LÁSKA VĚČNÁ.“

 

„SMILUJ SE PROSÍME TĚ VROUCNĚ, NEB NEVIDÍME ŽÁDNÉ JINÉ VÝCHODISKO VE ZMATKU NAŠEHO ČASU Z NEBEZPEČÍ, KTERÁ HROZÍ NAŠÍ PLANETĚ A CELÉMU LIDSTVU.“

 

„POMOZ SVOJI LASKAVOU VŠEMOHOUCNOSTÍ, OTEVŘI SVOJI MILUJÍCÍ NÁRUČ A ZAŽEŇ STÍN SATANŮV. BOŽE, BUĎ MILOSRDNÝ K NEVĚŘE TOHOTO STOLETÍ. BOŽE SMILUJ SE NAD VĚDCI – OSVIŤ SVÝM DUCHEM JEJICH MYŠLENÍ.“

 

„SLITUJ SE NAD MALIČKÝMI, KTEŘÍ PŘIŠLI DO SVĚTA LŽI A KLAMU. SVOU PRAVDOU JIM ZASVIŤ DO DUŠE.“

 

„AMEN“

 

 

APEL DÍKY MISTRŮM

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V HLOUBI MÉHO SRDCE. VAŠE ŽIVOUCÍ ENERGIE A VAŠE INTELIGENCE MI DÁVAJÍ SCHOPNOST ČÍST, CHÁPAT A REALIZOVAT VAŠE SLOVA A ČINIT VŠE, CO SE ODE MNE OČEKÁVÁ. JSEM DO HLOUBI DUŠE VDĚČEN TÉTO ŽIVOTNÍ ENERGII, MILOVANÝ MISTŘE EL MORYA (A DALŠÍ MISTŘI (NEBO JINÝ MISTR)), ŽÁDÁM VÁS, PONECHTE MNE VLIVŮM VAŠÍ LÁSKY, VAŠICH SCHOPNOSTÍ, ABYCH TAKÉ JÁ UMĚL VŽDY POUŽÍT VAŠEHO UČENÍ K ÚTĚŠE LIDSTVA A BLAHOSLAVENÍ BOHA OTCE - MATKY.“

„AMEN“

 

APEL NA OCHRANU

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ ZAKOTVENÁ V MÉM SRDCI A MILOVANÁ ASTREO. UZAVŘI MNE A MŮJ SVĚT DO VAŠEHO KOSMICKÉHO KRUHU A DO VAŠEHO MEČE Z MODRÉHO OHNĚ !“

 

„UZAVŘI, UZAVŘI, UZAVŘI VŠECHNY BYTOSTI, VEŠKERÝ LIDSKÝ TEMPERAMENT, VEŠKEROU FYZICKOU HMOTU, VEŠKERÝ LIDSKÝ VÝTVOR ODDĚL ODE MNE A TAKÉ COKOLIV, CO EXISTUJE MIMO MNE JAKO ZJEVNÉ NEBEZPEČÍ. UZAVŘI DO VAŠEHO KRUHU, ROZPUSŤ A PŘETVOŘ, NAHRAZUJÍCÍ TOTO VŠECHNO KOSMICKÝM OHNĚM PRŮZRAČNÉ ČISTOTY, HARMONIE A DOKONALOSTI V JAKÉKOLIV FORMĚ A TAKTO VŠE UDRŽUJ PO CELOU VĚČNOST !“

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V MÉM SRDCI A MILOVANÝ CLAIRE, VY VELIKÝ ELOHIME ČISTOTY A ČIROSTI, NAPLŇ, NAPLŇ, NAPLŇ KAŽDOU ČÁSTEČKU MÝCH TĚL – FYZICKÉHO, ÉTERICKÉHO, EMOCIONÁLNÍHO A MENTÁLNÍHO VAŠIM KOSMICKÝM OHNĚM ČISTOTY, PROČISTI, PROČISTI, PROČISTI CELOU MOJI BYTOST, MŮJ SVĚT, MOJI ČINNOST, UDRŽUJÍC MNE ZAPEČETĚNÉHO  VE VAŠI OVÁLNÉ ČIROSTI NEJMÉNĚ TŘI METRY VE VŠECH SMĚRECH. PROSÍM A ŽÁDÁM TO TAKÉ PRO MOJI RODINU, PRO ČLENY „MOSTU KE SVOBODĚ“ A PRO CELÉ LIDSTVO.“

 

„Z CELÉHO SRDCE DĚKUJI.“

„CHVÁLA A DÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM““

 

 

APEL NA SPOLUPRÁCI

 

„VE JMÉNU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ JSEM VDĚČEN ZA PŘÍLEŽITOST KE SPOLUPRÁCI NA DÍLECH NAŠICH MISTRŮ ASCENCIONADOS A KOSMICKÝCH BYTOSTÍ – K REALIZACI BOŽSKÉHO PLÁNU, URČENÉHO PRO PLANETU „ZEMI“ A JEJÍ LIDSTVO.“

 

„MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM“ UJMI SE ORIENTACE A KONTROLY NAŠICH NIŽŠÍCH TĚL A NAŠEHO SVĚTA! NAPLŇ TENTO PROSTOR SVOU VIBRACÍ, AŤ SE Z NĚJ UTVOŘÍ MOHUTNÝ ZDROJ SVĚTLA, JÍMŽ PLYNOU MEZI NÁS A SKRZE MNE VŠECHNY BOŽSKÉ DOKONALOSTI, ABY POŽEHNALY ŽIVOTU.“

 

„Z HLOUBKY SRDCE SVÉHO VÁM DĚKUJI.“

 

 

APEL NA ASCENSAO (VZESTUP)

 

„MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, VY ZÁRODEK A PODSTATA VŠEHO CO EXISTUJE, ZAKOTVENÁ V SRDCÍCH CELÉHO LIDSTVA, ZBOŽŇUJI VÁS A MILUJI VÁS. UZNÁVÁM VÁS JAKO TVŮRCE A DÁRCE MÉHO ŽIVOTA, SVÉ INTELIGENCE, SVÉ SUBSTANCE A VŠEHO, CO „JÁ JSEM“ A CO VLASTNÍM !  UDRŽUJ MNE OBKLOPENÉHO TVÝM SVĚTLEM A LÁSKOU, TVOU MOUDROSTÍ A MOCÍ VÍTĚZNÉ REALIZACE !

 

„OCHRAŇUJ A VEĎ MNE, DEJ MI OSVÍCENÍ PRAVDY, ABYCH DOŠEL KE VZKŘÍŠENÍ.“

 

„VY MILOVANÍ MISTŘI NA NEBESÍCH, VY VELKÉ BYTOSTI KOSMICKÉ, VY 7 ELOHIMŮ, 7 ARCHANDĚLŮ, 7 CHOHANŮ A ZVLÁŠTĚ VY: „MILOVANÝ MISTŘE SAINT GERMAINE, MISTŘE EL MORYA, BOŽSKÝ LORDE, MISTŘE JEŽÍŠI, MATKO MARIE, MAHA CHOHANE A MISTŘE SERAPISI BEYI A VAŠE BRATRSTVO V LUXORU“ - VĚNUJI VÁM SVOU LÁSKU A VDĚČNOST! SLYŠTE MODLITBU A VOLÁNÍ ZE SRDCÍ! OCHRAŇUJTE MNE A VŠECHNY, ABYCHOM JEDNOHO DNE, NA KONCI NAŠICH INKARNACÍ, DOSÁHLI BEZE ZBYTKŮ ASCENSAO.“

 

„PLÁPOLEJ, PLÁPOLEJ BÍLÝ OHNI, OHNI VSTUPU NA VÝSOSTI VŠEMI NAŠIMI TĚLY, FYZICKÝM, ÉTERICKÝM, EMOCIONÁLNÍM A MENTÁLNÍM A VŠEMI NAŠIMI TUŽBAMI A VYZVEDNI TOTO VŠECHNO AŽ K BOŽSKÉ DOKONALOSTI.“

 

„MÁTE ZA TO MOU HLUBOKOU A NEKONEČNOU VDĚČNOST.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT.“

 

 

APEL PRO HARMONII ELEMENTŮ

 

„APELUJI K TOBĚ, NEJVYŠŠÍ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ “JÁ JSEM“ A MILOVANÝ „TROJOHNI“ V MÉM SRDCI! DARUJ A ROZŠIŘ CELOU SVOU LÁSKU TAKÉ VŠEM ELEMENTŮM – ZEMI VODĚ, OHNI A VZDUCHU !  POŽEHNEJ JIM, OČISTI JE A VYSVOBOĎ JE NAVŽDY ODE VŠEHO NEDOKONALÉHO, ODE VŠÍ VINY A ZÁRODKŮ, CO JIM BYLY VNUCENY OD POČÁTKU SVĚTA ČLOVĚKEM.“

 

„PŘEMĚŇ VŠE NA HARMONII A POKOJ !  UDĚLEJ VŠE PRO TO, ABY SE OBNOVILA SPOLUPRÁCE MEZI ŘÍŠÍ LIDSKOU A ŘÍŠÍ ELEMENTŮ, TAK JAK TO OTEC STVOŘITEL PLÁNOVAL NA TÉTO ZEMI. BUĎ VŮLE JEHO NYNÍ A NAVŽDY.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

APEL NA OCHRANU BÍLÉHO SVĚTLA

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST VŠEMOHOUCÍHO BOHA, MĚ ZAHALUJÍCÍ DO SVÉHO PULSUJÍCÍHO A STŘÍBŘITÉHO PLÁŠTĚ SVĚTLA.“

 

„UDRŽUJE MNE NEVIDITELNÝM A NEZASAŽITELNÝM PŘED JAKÝMKOLIV LIDSKÝM VÝTVOREM A VÝMYSLEM – PRÁVĚ TEĎ A TAKÉ NAVŽDYCKY !“

 

 

APEL NA OCHRANU SVĚTLEM

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V MÉM SRDCI A MILOVANÝ MAHA CHOHANE! ZAHAL MNE A UZAVŘI DO SVÉHO TŘPYTIVÉHO PLÁŠTĚ BÍLÉHO SVĚTLA. UZAVŘI MNE PEVNĚ NYNÍ A JEDNOU PROVŽDY DO PULSUJÍCÍHO PRSTENU OCHRANY, KTERÝ MNE ČINÍ NEPORAZITELNÝM A NEZRANITELNÝM VŮČI VŠEMU, CO JE LIDSKÉ VE MNĚ A OKOLO MNE, VŮČI VŠEMU, CO JE PROTI MNĚ !“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

APELOVÁNÍ – MODLITBA K ANDĚLU ÚTĚCHY OD SVATÉHO AEOLA 
 

(ESPIRITO SANTO PLANETÁRIO)

 

„Ó LIDSTVO, CO TAK USILOVNĚ HLEDÁŠ ÚTĚCHU A KONEC VŠECH ZOUFALSTVÍ, NEMOCÍ A UTRPENÍ !“

 

„Ó LIDSTVO, CO STOLETÍ ZA STOLETÍM PŘIKOVÁNO JSI V TEMNOTÁCH A OKOVECH SVÉHO VLASTNÍHO NITRA !“

 

„Ó ŘÍŠE ELEMENTŮ, VĚZNI NEKONEČNÉHO TOKU MYŠLENEK A CITŮ LIDSKÉ MASY !“

 

„Ó ANDĚLÉ MILÍ A BÍLÍ, JEJICHŽ KŘÍDLA SVÁZÁNA MARNĚ TOUŽÍ PO LETU A NÁVRATU DO VLASTI !“

 

„Ó TVOROVÉ ČTYŘNOZÍ, CO NEOVLÁDÁTE ŘEČ ANI SCHOPNOST MODLITBY, ANI NEMÁTE NIKOHO, KDO BY ZA VÁS TAM NAHOŘE PROSIL !“

 

„Ó MOCNÁ SÍLO ELEMENTŮ – VZDUCHU, VODY, ZEMĚ – CO JEN MILOSRDENSTVÍM BOŽÍM UDRŽOVÁNA JSI OD ZOUFALÉ EXPLOZE !“

 

„Ó MOCNÁ SÍLO OHNĚ, CO JEN MILOSRDENSTVÍM BOŽÍM JAKO ZRUČNÝ KOČÍ KROTÍŠ ČTYŘI BUJNÉ KONĚ !“

 

 

„VE JMÉNU BOHA NEJMOCNĚJŠÍHO, VE JMÉNU DUCHA SVATÉHO CELÉHO TOHOTO VESMÍRU, VOLÁM A VZÝVÁM SÍLY VELKÉHO „MOMENTA“ KOSMICKÉ ÚTĚCHY !“

 

„VYSÍLÁM A VYZAŘUJI TENTO OHEŇ ÚTĚCHY KAŽDÉMU ELEMENTU, KAŽDÉ DUŠI, DO KAŽDÉHO VĚDOMÍ.“

 

„NECHŤ JSOU VŠICHNI UTĚŠENI !  NECHŤ SKONČÍ UTRPENÍ A HRŮZY !“

 

„Ó MOCNÝ, VĚČNÝ BOŽE, KTERÝ JSI MI POSLAL OTEVŘENÉ A CITLIVÉ DUŠE, VĚRNÉ ŽÁKY, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI A PŘIPRAVENI POMÁHAT MI PŘI ROZDĚLOVÁNÍ ENERGIE MÉ BYTOSTI TADY NA „ZEMI“ !“

 

„JSEM NEKONEČNĚ VDĚČEN TĚM, KTEŘÍ MI UMOŽNILI ZAKOTVIT MOJI SUBSTANCI VE HMOTNÉM SVĚTĚ. TAKTO MOHOU PROUDY A PROUDY SÍLY KOSMICKÉ ÚTĚCHY PROLÍNAT DO OTEVŘENÝCH VĚDOMÍ JAKÉHOKOLIV TYPU ŽIVOTA NA „ZEMI“.“

 

„Ó MOCNÉ LEGIE ANDĚLŮ, DÉVŮ, SERAFÍNŮ, A CHERUBÍNŮ, CO SLOUŽÍTE POD VLAJKOU KOSMICKÉ ÚTĚCHY, POSPĚŠTE VY VŠICHNI A PŘINESTE KAŽDÉMU ELEKTRONU TÉTO PLANETY VAŠI ÚTĚŠNOU VIBRACI.“

 

          „TAK JEST“   AÉOLO  

                   ESPIRITO SANTO PLANETÁRIO

 

 

MANTRA FIALOVÝ OHEŇ

 

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

TEĎ VE MNĚ PŮSOBÍCÍ,

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

JEN PŘEDNÍM SKLÁNÍM LÍCI

 

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

JEŽ PLÁ KOSMICKOU PLÁNÍ,

JÁ HOŘÍM SVĚTLEM BOŽÍM

JEŽ ZÁŘÍ BEZ USTÁNÍ

 

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

JAK Z NITRA SLUNCE LÁVA,

JSEM BOŽÍ SVATÁ SÍLA

JEŽ SVOBODU VŠEM DÁVÁ

 

 

MODLITBA K OTCI

 

„NEJMILEJŠÍ A VŽDY UCTÍVANÝ OTČE, KTERÝ PANUJEŠ NAD VŠEMI PROSTORY! JAK JE TO KRÁSNÉ, MOCI VYSLOVOVAT TVÉ JMÉNO. TVOJE LÁSKA PRONIKÁ VŠEMI PROPASTMI STVOŘENÍ A UCHVACUJE NAŠE SRDCE. PROSÍM TĚ ZA VŠECHNY BRATRY A SESTRY NA „ZEMI“. DEJ JIM SVÉ SVĚTLO A TVŮJ OHEŇ! ODPUSŤ JIM VŠEM JEJICH URÁŽKY, KTERÝCH SE TITO VŮČI TOBĚ DOPUSTILI. POMOZ JIM, ABY DOKÁZALI ODPUSTIT SVÝM BRATŘÍM, KTEŘÍ NEDOKÁŽOU MILOVAT.“

 

„VYMYŤ VEŠKERÝ HŘÍCH Z CELÉHO „KOSMU“ I ZE „ZEMĚ“. PROSÍM TĚ O TO, ABY VŠECHNY TVOJE DĚTI TĚ MOHLY POZNAT. OTČE NÁŠ, DEJ, ABY TĚ MOHLY VĚČNĚ MILOVAT.

 

„PROSÍM TĚ, VYSLYŠ NÁS A DARUJ NÁM VŠEM RADOST A MÍR V POZNÁNÍ.“

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt